Výskum v medicíne – typy

Domov / Vzdelávanie / Výskum / Referát biomedicínskeho výskumu / Výskum v medicíne – typy

Typy výskumných aktivít v medicíne:

1. základný výskum (v zásade len vedecké a výskumné ústavy prípadne univerzity …)
2. aplikovaný výskum (biomedicínsky výskum)

 • každá výskumná činnosť, ktorá môže ovplyvniť psychické alebo fyzické zdravie človeka (na základe dobrovoľnosti probandov a pacientov)
 • ide o cieľavedomú lekársku činnosť, ktorá má na ľudskom organizme overiť danú hypotézu, s cieľom získania nových, spoločensky prospešných poznatkov o ochrane a rozvoji zdravia ľudí, predovšetkým v oblasti teórie, prevencie, diagnostiky a liečenia chorôb, pričom aplikovaná metóda nie je dosiaľ uznaná za postup lege artis (Humeník, 2011)

 • Delenie výskumných aktivít v medicíne tiež podľa:

  1. podľa charakteru výskumu:
  a/ medicínsky experiment so zdravotnou indikáciou (tzv. klinický pokus)

  • klinický (terapeutický) výskum: so zdravotnou indikáciou, zameraný na nové diagnostické, terapeutické, profylaktické a/alebo preventívne metódy, prináša možný priamy benefit pre subjekt zapojený do výskumu, účasť na výskume je podmienená zdravotnou indikáciou a zvyčajne sa realizuje spolu s medicínskou starostlivosťou o pacienta. Obvykle mu predchádzajú experimentálne štúdie na zvieracích modeloch, ako aj biologických materiáloch ľudského alebo živočíšneho pôvodu.

  K základným formám klinického výskumu patria:

  • kazuistiky
  • klinické štúdie vrátane farmakologických
  • klinický výskum: morfologické, funkčné, metabolické, mikrobiologické a imunologické. Je ich možné rozdeliť aj na invazívne a neinvazívne metódy.
  • kontrolovaný klinický výskum: odstraňuje problémy spojené s malým súborom a subjektívnym činiteľom. Kľúčová otázka: ako utvoriť kontrolnú skupinu?


  b/ medicínsky výskum bez zdravotnej indikácie (tzv. bádateľský pokus)

  • neterapeutický (bádateľský) výskum: bez zdravotnej indikácie, pre zapojený subjekt tu nie je možný priamy benefit, avšak výsledky z výskumu môžu priniesť prospech pre iné subjekty, účasť na výskume nie je podmienená zdravotnou indikáciou, zameraný je na získanie nových poznatkov, vývin nových metód a na generalizáciu inými metódami získaných vedomostí.
  • epidemiologický výskum
  • technologicko-lekársky výskum
   • vývoj lekárskej techniky a
   • vývoj farmaceutických látok

  2. podľa zdroja financovania

  • granty (APVV, …
  • fondy (Európske štrukturálne a investičné FONDY, KOHÉZNE FONDY, …)
  • operačné programy Európskej únie (OP vzdelávanie, OP výskum a vývoj, OP konkurencie chopnosť a hospodársky rast, 7. Rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie…)
  • operačné programy rezortné (ministerstvá SR)
  • nezávislí partneri (sponzori, nadácie, OZ, …)

  3. podľa geografickej pôsobnosti:

  • lokálny
  • regionálny
  • celoslovenský
  • medzinárodný


  4. podľa iniciátora (zadávateľa):

  • akademický výskum – vlastné projekty, iniciované našimi zamestnancami
  • sponzorovaný výskum – účasť na projektoch iniciovaných inými subjektami (farmapriemysel, nemocnice, fakulty, VV ústavy…)


  5. podľa charakteru overovanej metódy:

  • metódy mechanické
  • metódy medikamentózne
  • metódy psychiatrické
  • metódy skúmajúce žiarenie
  • metódy kombinované


  6. podľa charakteru overovaného poznatku:

  • experiment teoretický
  • experiment praktický


  7. podľa oblasti medicínskej činnosti:

  • experiment v oblasti prevencie
  • experiment v oblasti diagnostiky
  • experiment v oblasti liečby
  • experiment v oblasti rehabilitácie


  8. podľa miesta vykonávania medicínskeho experimentu:

  • medicínsky experiment vykonávaný v zariadeniach ústavnej starostlivosti
  • medicínsky experiment vykonávaný v zariadeniach ambulantnej starostlivosti