Špecializačné a certifikačné štúdium

Domov / Vzdelávanie / Vzdelávanie / Referát interného vzdelávania / Špecializačné a certifikačné štúdium

Špecializačné štúdium a certifikačné štúdium sa riadi Nariadením vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych  pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z.Špecializačné štúdium je presne definované v minimálnych štandardoch jednotlivých akreditovaných  odborov. 

Zaradenie lekára do špecializačného odboru podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti. Zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného alebo certifikačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii.

Zaradenie do špecializačného štúdia sestra, zdravotnícky laborant, fyzioterapeut tiež podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti.

Pred začatím špecializačného štúdia sa zamestnanec dostaví na Referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie č. dverí 314), kde môže uzatvoriť Dohodu na zvyšovanie kvalifikácie medzi zamestnávateľom a zamestnancom na poskytnutie študijných úľav.