Špecializačné a certifikačné štúdium

Domov / Vzdelávanie / Vzdelávanie / Referát interného vzdelávania / Špecializačné a certifikačné štúdium

 

Špecializačné štúdium a certifikačná príprava sa riadi Nariadením vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z. Špecializačné štúdium je presne definované v minimálnych štandardoch jednotlivých akreditovaných odborov.
 
Žiadosť o zaradenie lekára do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva zdravotnícky pracovník na základe jeho žiadosti. Zdravotnícky pracovník môže po uplynutí skúšobnej doby požiadať svojho zamestnávateľa o podanie žiadosti o zaradenie. Začiatkom špecializačného štúdia je deň doručenia žiadosti vzdelávacej ustanovizni. Zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii.
 
Zaradenie do špecializačného štúdia sestra, zdravotnícky laborant, fyzioterapeut si podáva zdravotnícky pracovník. Zdravotnícky pracovník môže po uplynutí skúšobnej doby požiadať svojho zamestnávateľa o podanie žiadosti o zaradenie na základe jeho žiadosti. Začiatkom špecializačného štúdia je deň doručenia žiadosti vzdelávacej ustanovizni.
 
Ak žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy neobsahuje náležitosti ako:

– úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka

– čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore

– úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zdravotníckeho pracovníka

– kópiu dokladu, na základe ktorého zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie

– názov špecializačného odboru alebo názov certifikovanej pracovnej činnosti,

vzdelávacia ustanovizeň vyzve v lehote 30 dní zdravotníckeho pracovníka na doplnenie žiadosti s upozornením, že ak zdravotnícky pracovník nedoplní žiadosť v stanovenej lehote, vzdelávacia ustanovizeň vyradí zdravotníckeho pracovníka zo špecializačného štúdia alebo z certifikačnej prípravy.

Pred podaním žiadosti o zaradenie na špecializačné štúdim alebo certifikačnú prípravu si zamestnanec vypíše vnútornú žiadosť, ktorú donesie na Referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie č. dverí 314), kde môže uzatvoriť Dohodu na zvyšovanie kvalifikácie medzi zamestnávateľom a zamestnancom na poskytnutie študijných úľav.