Zoznam dohôd s univerzitami

Dohody o  odbornej praxi študentov vo FNsP F.D.R. s platnosťou od roku 2012

Škola Študijný odbor Forma štúdia Termín

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá (po celý rok)

špecializačné a certifikačné štúdium

externá

vysokoškolské študijné odbory

denná      externá

Lekárska fakulta UK Bratislava

všeobecné lekárstvo

denná     

doba neurčitá (po celý rok)

ošetrovateľstvo

denná      externá

fyzioterapia

denná      externá

pôrodná asistencia

denná      externá

laboratórne vyšetrenia  merania v zdravotníctve

denná      externá

UK Bratislava JLF Martin

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá

ošetrovateľstvo

denná      externá

pôrodná asistencia

denná      externá

verejné zdravotníctvo

denná      externá

LF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá (po celý rok)

ošetrovateľstvo

denná      externá

LF Masarykova Univerzita     (MU)  Brno

všeobecné lekárstvo

rádiologický asistent

denná

doba neurčitá                                  (júl – september)

Prešovská univerzita v Prešove

ošetrovateľstvo

denná      externá

doba neurčitá   (po celý rok)

pôrodná asistencia

denná      externá

rádiologická technika

denná

doba určitá                               20.02.2019 – 20.02.2021

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  n.o. Bratislava

 Pracovisko Rožňava

ošetrovateľstvo

denná

doba neurčitá

UMB

Ekonomická fakulta

zimný a letný semester

doba neurčitá

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

 

doba neurčitá
Dohody o  odbornej praxi študentov vo FNsP F.D.R. s platnosťou od roku 2012