Študentská prax

Postup vybavenia študentskej praxe

Študenti, ktorí majú záujem absolvovať prax vo FNsP FDR BB na oddelení/klinike sú povinní:

  • Minimálne mesiac pred plánovaným začatím praxe je potrebné dohodnúť  presný termín praxe s vedúcim príslušného oddelenia/kliniky, ktorý odsúhlasí, že v uvedenom termíne je možné absolvovať prax:
  • študentom 1., 2.,  ročníka odsúhlasí termín vedúca sestra oddelenia/ kliniky
  • študentom 3., 4., 5., 6. ročníka odsúhlasí termín  primár oddelenia resp. prednosta klinky.
  • Žiadosť o vykonanie študentskej praxe je potrebné odoslať na adresu FNsP FDR BB, na referát externého vzdelávania. stiahni_TU 
  • Doložiť návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach o vykonaní praxe študenta v prípade, že fakulta/univerzita nemá uzavretú zmluvu s FNsP FDR BB (návrh zmluvy si žiadajte na študijnom oddelení Vašej fakulty). V prípade, že má škola uzatvorenú zmluvu resp. dohodu o zabezpečení študentskej praxe s FNsP FDR BB zmluva nie je potrebná.
  • Žiadosť o vykonanie študentskej praxe s prípadnou zmluvou doručiť osobne( budova administratívy, referát externého vzdelávania,  posch. č. 2, č. dverí 212), resp. zaslať na adresu FNsP FDR BB, na referát externého vzdelávania.
  • Po schválení žiadosti Vám bude zaslané vyrozumenie poštou.
  • V deň nástupu na prax, v ranných hodinách je potrebné absolvovať poučenie o oboznámení s Etickým kódexom študenta, BOZP, OPP a potvrdenie o zachovaní mlčanlivosti s referentom externého vzdelávania (budova administratívy, 2. poschodie, č. dv. 212). stiahni_TU 
  • študentom odporúčame, aby sa na prax nahlásili v dostatočnom predstihu (minimálne 4 týždne pred začatím praxe), aby sa žiadosť stihla včas administratívne vybaviť.