Študentská prax

Postup vybavenia študentskej praxe

Študenti, ktorí majú záujem absolvovať prax vo FNsP FDR BB na oddelení/klinike sú povinní:

  • Minimálne mesiac pred plánovaným začatím praxe je potrebné dohodnúť  presný termín praxe s vedúcim príslušného oddelenia/kliniky, ktorý odsúhlasí, že v uvedenom termíne je možné absolvovať prax:
  • študentom 1., 2.,  ročníka odsúhlasí termín vedúca sestra oddelenia/ kliniky
  • študentom 3., 4., 5., 6. ročníka odsúhlasí termín  primár oddelenia resp. prednosta klinky.
  • Žiadosť o vykonanie študentskej praxe  (stiahni TU)  je potrebné odoslať na adresu FNsP FDR BB, na referát externého vzdelávania (Ing. Daniela Tuhárska).
  • Doložiť návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach o vykonaní praxe študenta v prípade, že fakulta/univerzita nemá uzavretú zmluvu s FNsP FDR BB (návrh zmluvy si žiadajte na študijnom oddelení Vašej fakulty). V prípade, že má škola uzatvorenú zmluvu resp. dohodu o zabezpečení študentskej praxe s FNsP FDR BB zmluva nie je potrebná.
  • Žiadosť o vykonanie študentskej praxe s prípadnou zmluvou doručiť osobne( budova administratívy, referát externého vzdelávania, Ing. Daniela Tuhárska posch. č. 2, č. dverí 212), resp. zaslať na adresu FNsP FDR BB, na referát externého vzdelávania (Ing. Daniela Tuhárska).
  • Po schválení žiadosti Vám bude zaslané vyrozumenie poštou.
  • V deň nástupu na prax, v ranných hodinách je potrebné absolvovať poučenie o oboznámení s Etickým kódexom študenta, BOZP, OPP a potvrdenie o zachovaní mlčanlivosti s referentom externého vzdelávania (budova administratívy, 2. poschodie, č. dv. 212, Ing. Daniela Tuhárska).
  • študentom odporúčame, aby sa na prax nahlásili v dostatočnom predstihu (minimálne 4 týždne pred začatím praxe), aby sa žiadosť stihla včas administratívne vybaviť.