Odborná stáž

Postup vybavenia odbornej stáže

Lekár, sestra a iný zdravotnícky pracovník, ktorý má záujem absolvovať odbornú stáž na oddeleniach / klinikách FNsP FDR BB je  povinný:

  • Minimálne mesiac pred plánovaným začatím odbornej stáže je potrebné dohodnúť  presný termín stáže s vedúcim príslušného oddelenia/kliniky, ktorý odsúhlasí, že v uvedenom termíne je možné absolvovať stáž:
  • lekárom  odsúhlasí termín stáže  primár oddelenia resp. prednosta klinky
  • sestrám  a iným zdravotníckym pracovníkom  odsúhlasí termín stáže vedúca sestra oddelenia/ kliniky.
  • Žiadosť o vykonanie odbornej stáže (stiahni TU)  je potrebné odoslať  na adresu FNsP FDR BB, na referát externého vzdelávania.
  • Podmienkou schválenia odbornej stáže je podpísanie Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi medzi vysielajúcim subjektom (t.j. zamestnávateľ stážistu), FNsP FDR BB a stážistom.
  • Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi  – kontaktujte referenta externého vzdelávania (TU e-mail, tel.č.).
  • Žiadosť o vykonanie odbornej stáže s tromi vyhotoveniami dohody  je potrebné doručiť na adresu FNsP FDR BB (budova administratívy, referát externého vzdelávania , posch. č. 2, č. dverí 212)
  • Po schválení žiadosti a podpísaní dohody je potrebné absolvovať poučenie s referentom externého vzdelávania o BOZP, OPP, mlčanlivosti a o etickom kódexe študenta v deň nástupu na prax v ranných hodinách pred nástupom na príslušné oddelenie.
  • FNsP FDR BB  účtuje poplatok za odbornú stáž spojenú s postgraduálnym vzdelávaním na jednotlivých  klinikách a oddeleniach v zmysle interne schváleného cenníka  – kontaktujte referenta externého vzdelávania (TU tel.č.) .
  • Doporučujeme, aby ste sa na odbornú stáž nahlásili v dostatočnom predstihu t.j. minimálne 4 týždne pred plánovaným začatím praxe, aby sa žiadosť stihla včas administratívne vybaviť.