Organizovanie pravidelných vedeckých pracovných stretnutí špecialistov v nemocniciach má aj na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Ešte z čias spoločného štátu niesli spravidla slangové meno „Purkyňka“ podľa Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně. Jeho organizovanie bolo vo väčšine zdravotníckych ústavov v rukách ich vedenia a regionálnych Spolkov lekárov. Aj keď v mnohých, predovšetkým menších, okresných nemocniciach sa ich pravidelné slávnostné organizovanie koná do dnešných čias, u nás v Banskej Bystrici táto tradícia pred niekoľkými rokmi postupne zanikla. Ochudobnili sme sa tým však o možnosť interdisciplinárnych diskusií na dôležité medicínske témy, ale aj o spoločenské stretnutia skúsenejších i začínajúcich medicínskych špecialistov. S vytvorením systému širokej oblasti vzdelávania, vedy a výskumu vo FNsP F.D.Roosevelta sme sa preto po dohovore viacerých prednostov našich kliník rozhodli znovu obnoviť tradíciu tohto „symbolu lekárskeho  akademizmu“, a to priamo pod ideovou záštitou nestora bystrického zdravotníctva, primára MUDr. Daniela Petelena. Verím, že táto tradícia tak skoro nezahynie a bude slúžiť tomu, čomu má: rozvoju kvalitného odborného dialógu a dobrej spoločenskej atmosfére lekárov v našom regióne.

Igor Martuliak