Zaradenie lekára do špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti

Domov / Vzdelávanie Old / Vzdelávanie zamestnancov FNsP F. D. Roosevelta / Špecializačné štúdium a certifikačné štúdium / Zaradenie lekára do špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti
  1. Vyplní vnútornú žiadosť na schválenie zvyšovania kvalifikácie, ktorú podpíše jeho priamy nadriadený

  2. Vyplní žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia

  3. Obe žiadosti spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovanými prílohami ( index odbornosti a záznamník – Logbook sa kupuje v pokladni na SZU) prinesie na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr. Jana Valentová č. dverí 314)

  4. Po podpise námestníka pre vedu výskum a vzdelávanie (VVaV) budú žiadosti následne odoslané spolu s prílohami na požadovanú Lekársku fakultu.

  5. Doklad o zaradení do špecializačného štúdia spolu so zaevidovaným indexom odbornosti a záznamníkom -Logbookom  zasiela Lekárska fakulta zamestnávateľovi.

Uverejnené: utorok, 24. november 2015
Ing. Daniela Tuhárska