Zaradenie do špecializačného štúdia sestra, zdravotnícky laborant, fyzioterapeut

Domov / Vzdelávanie Old / Vzdelávanie zamestnancov FNsP F. D. Roosevelta / Špecializačné štúdium a certifikačné štúdium / Zaradenie do špecializačného štúdia sestra, zdravotnícky laborant, fyzioterapeut
  1. Vyplní vnútornú žiadosť na schválenie zvyšovania kvalifikácie, ktorú podpíše jeho priamy nadriadený

  2. Vyplní žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia

  3. Obe žiadosti spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovanými prílohami  prinesie na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr. Jana Valentová č. dverí 314)

  4. Po podpise námestníčky pre ošetrovateľstvo budú žiadosti následne odoslané spolu s prílohami na požadovanú fakultu.

  5. Potvrdenie o prijatí na špecializačné štúdium posiela príslušná fakulta  pred začatím nového akademického roka (august – september) priamo uchádzačovi o špecializačné štúdium.

Uverejnené: utorok, 24. november 2015
Ing. Daniela Tuhárska