Špecializačné štúdium a certifikačné štúdium

Domov / Vzdelávanie Old / Vzdelávanie zamestnancov FNsP F. D. Roosevelta / Špecializačné štúdium a certifikačné štúdium

Špecializačné štúdium a certifikačné štúdium sa riadi Nariadením vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych  pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z. Špecializačné štúdium je presne definované v minimálnych štandardoch jednotlivých akreditovaných  odborov a

Zaradenie lekára do špecializačného odboru podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti.
 

Zaradenie lekára do špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti

Zaradenie do špecializačného štúdia sestra, zdravotnícky laborant, fyzioterapeut
 

Pred začatím špecializačného štúdia sa zamestnanec dostaví na Referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie č. dverí 314), kde môže uzatvoriť Dohodu na zvyšovanie kvalifikácie   medzi zamestnávateľom a zamestnancom na poskytnutie študijného voľna.
Uverejnené: štvrtok, 19. november 2015, 10:01Ing. Daniela Tuhárska