Plán vzdelávacích aktivít  všetkých zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta sa pripravuje vždy v mesiaci december. Referent vzdelávania odošle na každé oddelenie/kliniku tabuľku so zoznamom zamestnancov príslušného oddelenia/kliniky a vedúci zamestnanec doplní do tabuľky vzdelávacie aktivity ktoré zamestnanci absolvujú v budúcom kalendárnom roku a následne tabuľku odošlú na Referát vzdelávania. 
Plán vzdelávania je súbor všetkých vzdelávacích aktivít všetkých zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta.

Uverejnené: štvrtok, 19. november 2015, 10:04
Ing. Daniela Tuhárska