Dohody o odbornej praxi študentov vo FNsP F.D.R. s platnosťou od roku 2012
Škola Študijný odbor Forma štúdia Termín
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava všeobecné lekárstvo denná doba neurčitá     (po celý rok)
špecializačné a certifikačné štúdium externá
vysokoškolské študijné odbory denná     externá
Lekárska fakulta UK Bratislava všeobecné lekárstvo denná     doba neurčitá      (po celý rok)
ošetrovateľstvo denná     externá
fyzioterapia denná     externá
pôrodná asistencia denná     externá
laboratórne vyšetrenia merania v zdravotníctve denná     externá
UK Bratislava JLF Martin všeobecné lekárstvo denná doba neurčitá
ošetrovateľstvo denná     externá
pôrodná asistencia denná     externá
verejné zdravotníctvo denná     externá
LF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice všeobecné lekárstvo denná doba neurčitá     (po celý rok)
ošetrovateľstvo denná     externá
LF Masarykova Univerzita     (MU)   Brno všeobecné lekárstvo denná doba neurčitá                                 (júl – september)
Prešovská univerzita v Prešove ošetrovateľstvo denná     externá doba neurčitá       (po celý rok)
pôrodná asistencia denná     externá
UK Bratislava Farmaceutická fakulta farmácia denná 19.4.2010                     – 31.12.2012
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave fyzioterapia 1 a 2. ročník máj – august 2012
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta doba neurčitá
UMB Pedagogická fakulta zimný a letný semester doba neurčitá