Postgraduálne vzdelávanie externých lekárov

Na oddeleniach a klinikách Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica majú externí lekári možnosť absolvovať odbornú stáž v rámci špecializačného štúdia, ktorú majú predpísanú v minimálnych štandardoch jednotlivých akreditovaných odboroch. 
Špecializačné štúdium vrámci špecializačného štúdia je možnév našej FNsP FDR absolvovať odbornú stáž na jednotlivých oddeleniach respektíve klinikách.
Postup vybavenia odbornej stáže 
Lekári, sestry a iný zdravotnícky personál, ktorí majú záujem absolvovať odbornú stáž vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na oddelení / klinike sú povinní:

  • dohodnúť  presný termín stáže na príslušnom oddelení/klinike. Vedúci kliniky/ oddelenia Vám musí odsúhlasiť, že v uvedenom termíne je možné absolvovať odbornú stáž potvrdí  primár oddelenia / prednosta klinky
  • podať  žiadosť o vykonanie odborne stáže
  • Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi v troch vyhotoveniach – kontaktujte referenta pre vedu, výskum a externé vzdelávanie
  • Žiadosť o vykonanie odbornej stáže s tromi vyhotoveniami dohody  doručiť na riaditeľstvo nemocnice (budova administratívy, referát vedy, výskumu a externého vzdelávania , posch. č. 2, č. dverí 212)
  • Po schválení žiadosti a podpísaní dohody je potrebné absolvovať poučenie s referentom pre vedu, výskum a externé vzdelávanie o BOZP, OPP a mlčanlivosti v deň nástupu na prax v ranných hodinách pred nástupom na príslušné oddelenie.
  • FNsP FDR BB  účtuje poplatok za odbornú stáž spojenú s postgraduálnym vzdelávaním na jednotlivých  klinikách a oddeleniach v zmysle interne schváleného cenníka  – kontaktujte referenta pre vedu, výskum a externé vzdelávanie
  • Doporučujeme, aby ste sa na odbornú stáž nahlásili v dostatočnom predstihu t.j. 4 týždne pred plánovaným začatím praxe, aby sa žiadosť stihla včas administratívne vybaviť.  


Tlačivo – Žiadosť o vykonanie odbornej stáže


Sústavné vzdelávanie
Zdravotnícky pracovník sa zúčastňuje vzdelávacích aktivít na lokálnej, miestnej, okresnej, krajskej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, vykonáva pedagogickú, publikačnú alebo vedeckovýskumnú činnosť.

Zoznam kreditovaných podujatí vypísaných na SLK


Uverejnené: utorok, 24. november 2015, 09:29Ing. Daniela Tuhárska