Oddelenie vedeckých informácií (lekárska knižnica)

Domov / Vzdelávanie Old / Oddelenie vedeckých informácií (lekárska knižnica)

Oddelenie vedeckých informácií (do augusta 2015 Lekárska knižnica) FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1961 a patrí do kategórie špeciálnych knižníc. Jeho úlohou a poslaním je: včas, kvalitne a v čo najväčšej úplnosti poskytovať zdravotníckym pracovníkom a ostatným záujemcom  vedecké a odborné medicínske informácie, ktoré sú základom permanentného postgraduálneho a pomaturitného vzdelávania. Tieto informácie sú jedným z faktorov, ktoré významne prispievajú k udržiavaniu a zvyšovaniu kvality zdravotníckej starostlivosti a služieb a pomáhajú napĺňať požiadavku Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej straostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení zákonov (ods.2 zákona, § 42), ktorý stanovuje povinnosť zdravotníckych pracovníkov sústavne sa vzdelávať.

Poskytované služby

  •    Absenčné a prezenčné výpožičky monografickej, periodickej a špeciálnej literatúry
  •    Medziknižničná výpožičná služba
  •    Medzinárodná medziknižničný výpožičná služba
  •    Cirkulačná výpožičná služba
  •    Rešeršná služba – spracovanie jednorázových retrospektívnych rešerší z online databáz a databáz na DVD následné zabezpečenie plných textov článkov
  •    Spracovanie citačných rešerší
  •    Konzultácie a pomoc pri zostavovaní/oprave zoznamov bibliografických odkazov podla platnej normy ISO STN
  •    Ostatné odborné konzultácie (publikovanie v odborných periodikách, ranking odborných periodík, publikačná činnosť, kategorizácia publikačnej činnosti)

Pracovníci a kontakty

PhDr.Viera Kiková – vedúca oddelenia
Adm.budova, 5. posch., č.dv. 511
e-mail: vkikova(_@_)nspbb.sk, tel. 048/441 34 44

Spracovanie jednorázových retrospektívnych rešerší z databáz BiblioMedica, Bibliographia medica Slovaca, Medline a ďalších online databáz.
Spracovanie citačných rešerší
Konzultácie a pomoc pri zostavovaní/oprave zoznamov bibliografických odkazov podľa platnej normy ISO STN
Plné texty článkov zo zahraničných periodík
Kategorizácia publikačnej činnosti

Mgr. Zuzana Ondrejková
Adm.budova, 5. posch., č. dv. 527
e-mail: abenkova(_@_)nspbb.sk, tel. 048/441 23 78

Výpožičná služba monografií, periodík a špeciálnej literatúry
Interná medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
Plné texty článkov z domácich a českých periodík
Cirkulačná výpožičná služba

Mgr. Lenka Virágová
Adm.budova, 5. Posch., č. dv. 527
e-mail: kniznica1(_@_)nspbb.sk, tel. 048/441 23 41

Akvizícia a spracovanie odbornej literatúry, budovanie a ochrana knižničného fondu
Externá medizknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
Budovanie a redakcia odborných katalógov

Výpožičné a konzultačné hodiny

Pondelok – Štvrtok: 9,00 – 12,00/13,00 – 15,00
Piatok         9,00 – 12,00/ – – – – – – – – –

Knižničný a výpožičný poriadok

Cenník služieb

Linky na vstup do databáz pre zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta

SPRINGERLINK

LWW HOSPITAL COLLECTION