Vzdelávanie Old

Domov / Vzdelávanie Old

Vzdelávanie zamestnancov FNsP F. D. Roosevelta
Pedagogicko vedecká činnosť zamestnancov FNsP F. D. Roosevelta
Vedecko-výskumné projekty FNsP F. D. Roosevelta
Oddelenie vedeckých informácií (lekárska knižnica)
Kalendár odborných podujatí vo FNsP F. D. Roosevelta
Vedecká pracovná schôdza Rooseveltovej nemocnice
Kontakty

Príhovor

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je neodmysliteľnou súčasťou ich práce a celého kariérneho postupu všetkých lekárov aj stredného zdravotníckeho personálu. Naša nemocnica už desaťročia zabezpečuje špecializačné a sústavné vzdelávanie nie len pre svojich zamestnancov, ale tiež vzdeláva lekárov, sestry a iných zdravotníkov z celého Slovenska. Ako jedna z najväčších koncových nemocníc našej krajiny zamestnáva nielen množstvo špičkových lekárov, ale aj stále rastúce množstvo akademických pracovníkov z radov lekárov a sestier. Tí sa vo významnej miere podieľajú na pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti nášho ústavu. Nakoľko je FNsP F.D.Roosevelta najväčšou nemocnicou Slovenskej zdravotníckej univerzity, podieľa sa na pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní zdravotníkov predovšetkým na pôde jej fakúlt, a to predovšetkým Lekárskej fakulty so sídlom v Bratislave a Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.
V snahe systematizovať, rozšíriť a metodicky viesť pomerne rozsiahlu vedecko-pedagogickú činnosť v FNsP F.D.Roosevelta sa jej vedenie v roku 2015 rozhodlo kreovať samostatný Úsek námestníka riaditeľky pre vzdelávanie, vedu a výskum (VVaV). Podľa skúseností s podobnou činnosťou v minulých rokoch sme sa rozhodli túto oblasť rozčleniť na segment:

  •  vzdelávania zamestnancov FNsP
  •  vedy
  •  klinického výskumu
  •  oddelenie vedeckých informácií (lekárska knižnica)

z ktorých vznikli samostatné referáty, resp. oddelenia.
V oblasti vzdelávania zamestnancov FNsP je naším prioritným záujmom uvedenie do bežného života každej klinky a oddelenia tzv. Program starostlivosti o vzdelávanie mladých lekárov. Jeho cieľom je priebežné aktívne sprevádzanie mladého lekára jeho „tútorom“ na pracovisku, ktorým by mal byť spravidla jeho prednosta / primár, alebo ním poverená osoba so snahou jednak sledovať a usmerňovať jeho odborný rast, a to tak podľa potrieb pracoviska, ako aj v súlade s jeho individuálnymi predstavami, až do ukončenia špecializácie. Naďalej budeme organizovať špecializačné a sústavné vzdelávanie našich zamestnancov podľa Plánu vzdelávania, ale aj iné edukačné aktivity ich odborného rastu.
K rozvoju pedagogickej činnosti a vedy vo FNsP F.D.Roosevelta patrí predovšetkým organizovanie a podpora pedagogickej a vedeckej činnosti spolu s kontinuálnym registrovaním a analýzou informácií jej výsledkov, ale aj veľmi dôležité nastolenie všeobecnej atmosféry „ akademizmu “ na klinikách a oddeleniach nemocnice. K tomu by malo významnou mierou prispieť aj znovuoživenie organizovania tradičných pravidelných „Vedeckých pracovných stretnutí Rooseveltovej nemocnice“, od ktorých očakávame konštruktívny medziodborový dialóg na stanovené témy z rôznych oblastí medicíny.
Dôležitá oblasť vedeckej činnosti v našom ústave je aj Klinický výskum, pri rozvoji ktorého sa budeme v spolupráci s akademickými inštitúciami snažiť postupne rozširovať a skvalitňovať predovšetkým vyhľadávanie projektov biomedicínskeho a klinického výskumu aj s ich primeranou organizačnou podporou.
Oddelenie vedeckých informácií, v súlade s aktuálnym rozvojom využívania najmodernejších informačných zdrojov, vo svojom názve nahradilo doteraz roky výborne pracujúcu Lekársku knižnicu FNsP F.D.R. Bez jej odbornej činnosti by bola vedecká a pedagogická činnosť zamestnancov FNsP F.D.R. prakticky nemožná.
Činnosť Odboru raiditeľa pre vzdelávanie, vedu a výskum je čo do rozsahu i obsahu relatívne veľmi obsiahla. Jej základom je podrobná analýza súčasného stavu a stanovenie si priorít rozvoja a jednotlivých cieľov činnosti. Každý referát rozvíja svoju činnosť vo vzájomnej koordinácii. Kreovanie, rozvoj a štandardizovaná prevádzka Úseku VVaV bude reálna zrejme až po niekoľkých rokoch usilovnej práce a postupných úprav a nie je možná bez úzkej spolupráce všetkých zainteresovaných zdravotníckych zamestnancov orientovaných smerom ku pedagogike a vede.
Členenie i obsah jednotlivých oblastí Odboru vedy, výskumu a vzdelávania FNsP F.D.R. môžete podrobne spoznať na tejto stránke.

Doc . MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie