Výskum v medicíne – typy

Domov » Výskum » Referát biomedicínskeho výskumu » Výskum v medicíne – typy

Typy výskumných aktivít v medicíne:
1. základný výskum (v zásade len vedecké a výskumné ústavy prípadne univerzity …)
2. aplikovaný výskum (biomedicínsky výskum)
– každá výskumná činnosť, ktorá môže ovplyvniť psychické alebo fyzické zdravie človeka (na základe dobrovoľnosti probandov a pacientov)
– ide o cieľavedomú lekársku činnosť, ktorá má na ľudskom organizme overiť danú hypotézu, s cieľom získania nových, spoločensky prospešných poznatkov o ochrane a rozvoji zdravia ľudí, predovšetkým v oblasti teórie, prevencie, diagnostiky a liečenia chorôb, pričom aplikovaná metóda nie je dosiaľ uznaná za postup lege artis (Humeník, 2011)

Delenie výskumných aktivít v medicíne tiež podľa:

1. podľa charakteru výskumu:
a/ medicínsky experiment so zdravotnou indikáciou (tzv. klinický pokus)
= klinický (terapeutický) výskum: so zdravotnou indikáciou, zameraný na nové diagnostické, terapeutické, profylaktické a/alebo preventívne metódy, prináša možný priamy benefit pre subjekt zapojený do výskumu, účasť na výskume je podmienená zdravotnou indikáciou a zvyčajne sa realizuje spolu s medicínskou starostlivosťou o pacienta. Obvykle mu predchádzajú experimentálne štúdie na zvieracích modeloch, ako aj biologických materiáloch ľudského alebo živočíšneho pôvodu.
K základným formám klinického výskumu patria:
– kazuistiky
– klinické štúdie vrátane farmakologických
– klinický výskum: morfologické, funkčné, metabolické, mikrobiologické a imunologické. Je ich možné rozdeliť aj na invazívne a neinvazívne metódy.
– kontrolovaný klinický výskum: odstraňuje problémy spojené s malým súborom a subjektívnym činiteľom. Kľúčová otázka: ako utvoriť kontrolnú skupinu?

b/ medicínsky výskum bez zdravotnej indikácie (tzv. bádateľský pokus)
– neterapeutický (bádateľský) výskum: bez zdravotnej indikácie, pre zapojený subjekt tu nie je možný priamy benefit, avšak výsledky z výskumu môžu priniesť prospech pre iné subjekty, účasť na výskume nie je podmienená zdravotnou indikáciou, zameraný je na získanie nových poznatkov, vývin nových metód a na generalizáciu inými metódami získaných vedomostí.
– epidemiologický výskum
– technologicko-lekársky výskum
– vývoj lekárskej techniky a
– vývoj farmaceutických látok

2. podľa zdroja financovania
– granty (APVV, …
– fondy (Európske štrukturálne a investičné FONDY, KOHÉZNE FONDY, …)
= operačné programy Európskej únie (OP vzdelávanie, OP výskum a vývoj, OP konkurencie chopnosť a hospodársky rast, 7. Rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie…)
– operačné programy rezortné (ministerstvá SR)
– nezávislí partneri (sponzori, nadácie, OZ, …)

3. podľa geografickej pôsobnosti:
– lokálny
– regionálny
– celoslovenský
– medzinárodný

4. podľa iniciátora (zadávateľa):
– akademický výskum – vlastné projekty, iniciované našimi zamestnancami
– sponzorovaný výskum – účasť na projektoch iniciovaných inými subjektami (farmapriemysel, nemocnice, fakulty, VV ústavy…)
5. podľa charakteru overovanej metódy:
– metódy mechanické
– metódy medikamentózne
– metódy psychiatrické
– metódy skúmajúce žiarenie
– metódy kombinované

6. podľa charakteru overovaného poznatku:
– experiment teoretický
– experiment praktický

7. podľa oblasti medicínskej činnosti:
– experiment v oblasti prevencie
– experiment v oblasti diagnostiky
– experiment v oblasti liečby
– experiment v oblasti rehabilitácie

8. podľa miesta vykonávania medicínskeho experimentu:
– medicínsky experiment vykonávaný v zariadeniach ústavnej starostlivosti
– medicínsky experiment vykonávaný v zariadeniach ambulantnej starostlivosti