Výnimky k zákazu návštev

Výnimky k zákazu návštev

ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICI STÁLE PLATÍ, ALE SÚ POVOLENÉ VÝNIMKY

Na základe vývoja epidemiologickej situácie vydal Hlavný hygienik SR odporúčania, na základe ktorých môžu byť udelené výnimky zo zákazu návštev v nemocnici.

Povolenie
Návštevu pacienta môže povoliť prednosta/primár kliniky/oddelenia, na ktorej je pacient hospitalizovaný. Povolenie musí byť písomné.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta deň vopred telefonicky požiada o vystavenie povolenia na sekretariáte kliniky/oddelenia. Sekretariát mu vystavené povolenie zašle na návštevou uvedený e-mail.
• Ak žiadateľ o návštevu e-mail nemá, bude mu formulár s povolením odovzdaný na recepcii Oddelenia urgentného príjmu.

Vstup návštevy
• Príbuzný / blízka osoba pacienta pacienta musí pred vstupom do nemocnice absolvovať v triážnom stane umiestneným pred Odd. urgentného príjmu odobratie epidemiologickej anamnézy a vyplnenie Čestného prehlásenia, zmerať si teplotu, vydezinfikovať ruky a mať nasadené rúško.
• Návšteva mu bude umožnená len v prípade, ak je jeho epidemiologická anamnéza negatívna a telesná teplota v norme.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta vstupuje do nemocnice vchodom na Oddelení urgentného príjmu na -1. Podlaží.
V prípade ak nemá mailovú adresu, písomné povolenie si vyzdvihne na recepcii Odd. urgentného príjmu (po predchádzajúcej telefonickej dohode).
• Príbuzný / blízka osoba pacienta sa dostaví pred kliniku/oddelenie a po zazvonení, počká na príchod personálu.
• Personál návštevu zaeviduje do Knihy návštev a odvedie ju na izbu pacienta.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta je povinná dodržať všetky hygienicko – epidemiologické pokyny zdravotníckeho zariadenia, vrátane časového obmedzenia trvania návštevy.

Povinnosti a pokyny pre návštevy pacienta
• Povolenie pre návštevu je vydané len pre jednu osobu a na jednu návštevu u jedného pacienta.
• Návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami.
• Pohyb po iných miestach nemocnice, ktoré nie sú trasou vedúcou k oddeleniu/klinike, kde je hospitalizovaný jeho príbuzný, je zakázaný.
• Osoba prichádzajúca na povolenú návštevu je povinná poskytnúť pravdivé údaje o o svojej epidemiologickej anamnéze a príznakoch akútneho respiračného ochorenia, či ostatných okolnostiach vzťahujúcich sa na riziko ochorenia COVID19.
• Návšteva sa povoľuje na vlastné riziko návštevníka.

Výnimku zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria nasledovné okolnosti:

Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov:
– návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
– návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
– jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
– jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
– jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
– s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
– návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poraneniach, coma vigile a pod.

image_pdfimage_print