Všetko čo potrebujete vedieť o ošetrení na urgentnom príjme

Všetko čo potrebujete vedieť o ošetrení na urgentnom príjme

Oddelenie urgentného príjmu je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice, ktoré slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Oddelenie odborne spolupracuje s ostatnými klinikami a oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a Operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby. Urgent funguje v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, sú tu ošetrovaní všetci pacienti, ktorí vyžadujú neodkladnú nemocničnú starostlivosť.

 

Ako sa dostanete k nám na urgent ?

Na Oddelenie urgentného príjmu sa hlavným vstupom do areálu nemocnice v smere z centra mesta.

Čo je prvým krokom keď vstúpim na oddelenie?

Vaše prvé kroky po príchode na urgentný príjem vedú na recepciu, kde čaká kvalifikovaná sestra, ktorá vás zaregistruje a  koordinuje následné ďalšie kroky. Prosím berte ohľad na to, že pacienti sú ošetrovaní podľa stupňa závažnosti a  dynamiky vývoja zmeny zdravotného stavu, a až na druhom mieste podľa poradia príchodu na urgent.

Ako sa určuje poradie pri čakaní na ošetrenie?

Pacient po príchode k nám na urgent rovno putuje na recepciu, kde ho zaregistrujú a odošlú na triážne miesto. Triážny pracovník zistí základné informácie o zdravotnom stave pacienta a zatriedi ho do skupiny podľa naliehavosti zdravotného stavu. 

 

SYSTÉM TRIEDENIA PACIENTOV

Pri triedení pacientov do skupín používame systém triáž (triage). Triáž je proces, ktorý stanovuje prioritu vyšetrenia pacienta na základe závažnosti jeho stavu, nameraných hodnôt fyziologických funkcií a údajov získaných od pacienta. Uprednostnení sú pacienti s vyšším stupňom priority, t. j. s potrebou skoršieho ošetrenia. Poradie pacientov teda neurčuje čas príchodu na ošetrenie. Pacienti zaradení do kategórie priority 5 (non-urgent) môžu byť presmerovaní do inej špecializovanej ambulancie.

 

Priorita 1

RESUSCITATION

Pacient s potrebou resuscitácie a bezodkladnej podpory životných funkcií

 

Priorita 2

EMERGENT

Rizikový pacient s potrebou okamžitej zdravotnej starostlivosti

 

Priorita 3

URGENT

Pacient bez ohrozenia života s potrebou včasnej zdravotnej starostlivosti

 

Priorita 4

STANDARD

Pacient s ochoreniami a poraneniami bez potreby okamžitej starostlivosti

 

Priorita 5

NON-URGENT

Pacient, ktorého stav nevyžaduje zdravotnú starostlivosť urgentného príjmu

 

Oddelenie urgentného príjmu je rozdelené na  úseky:

  • Recepcia– Plní funkciu koordinačného úseku oddelenia. Kvalifikovaná sestra vykonáva registráciu, primárne triedenie a určovanie priorít ošetrení. Pacienti s náhlou zmenou zdravotného stavu sú vyšetrovaní a ošetrovaní podľa stupňa závažnosti a dynamiky vývoja tejto zmeny a až sekundárne podľa poradia príchodu na OUP.

 

  • Nízko prahový urgentný príjem – ambulancia urgentného príjmu– zabezpečuje vyšetrenie, ošetrenie, liečbu a príjem pacientov v akútnych stavoch so stabilizovanými vitálnymi funkciami. Spolupracuje so všetkými oddeleniami a klinikami. Čakacie doby na ošetrenie sa odvíjajú aj od aktuálnej vyťaženosti jednotlivých pracovísk. Lekár na urgente pacienta vyšetrí a určí ďalší diagnosticko-terapeutický postup, podľa závažnosti ochorenia. Niektorých pacientov hneď prijíma na príslušné lôžkové oddelenie/kliniku nemocnice, ďalšiu časť pacientov je možné ošetriť ambulantne, s odporučením ďalšej kontroly u svojho obvodného lekára alebo na špecializovanej ambulancii.

 

  • Vysoko prahový urgentný príjem – emergency– zabezpečuje príjem kriticky chorých a traumatizovaných pacientov s ohrozením alebo už zlyhaním základných vitálnych funkcií. Vykonáva úkony vedúce k stabilizácii a podpore vitálnych funkcií a ich monitoring, realizuje potrebné paraklinické vyšetrenia a zabezpečuje ďalší manažment pacienta.

 

  • Expektačné lôžka – sú určené pre pacientov s určitými chorobnými stavmi kedy je potrebný dlhší čas diagnosticko-liečebného procesu k stanoveniu ďalšieho postupu. Slúžia pre pacientov, ktorých stav vyžaduje intenzívne sledovanie a liečbu, napríklad infúznu liečbu, menší výkon v celkovej anestézii, konziliárne vyšetrenie viacerými špecialistami, dlhšie trvajúce inštrumentačné, zobrazovacie alebo laboratórne vyšetrenia. Až po stanovení diagnózy, vylúčení závažného ochorenia a zlepšení stavu je možné rozhodnúť o ambulantnej liečbe alebo pri vývoji a potvrdení závažného ochorenia o prijatí chorého do ústavnej liečby. Aj v tomto prípade je potrebné rátať s tým, že sa u nás môžete zdržať dlhšie ako ste plánovali.

Kedy navštíviť Oddelenie urgentného príjmu?

 Oddelenie urgentného príjmu by ste mali vyhľadať v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá ohrozuje váš život alebo niektorú zo základných životných funkcií, kedy by mohlo byť poškodené vaše zdravie.

 

Koho ošetria na urgente?

Na Oddelení urgentného príjmu sú ošetrovaní všetci pacienti, ktorí vyžadujú neodkladnú nemocničnú starostlivosť .

A čo deti?

Deťom do dovŕšenia 19. roku je takáto starostlivosť primárne poskytovaná v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici

 

Čo si mám so sebou priniesť?

Pre plynulosť vyšetrenia je vhodné, aby ste mali pripravený preukaz poistenca, zoznam liekov a chorôb, na ktoré sa liečite, prípadne zdravotnú dokumentáciu a kontakt na príbuzného, ktorého môžeme v prípade potreby kontaktovať.

 

Čo ak budem musieť v nemocnici ostať a nič so sebou nemám?

V prípade akútnej hospitalizácie je možné poskytnúť pacientovi nemocničné oblečenie a obuv. Ostatné potreby vám môže priniesť váš príbuzný.

Platí pacient za ošetrenie na urgente?
Za ošetrenie na Oddelení urgentného príjmu  pacient platí . Pacient však poplatok za ošetrenie vo vybraných prípadoch uhrádzať nemusí.

 

Kedy platí pacient za ošetrenie 10€

Pacient platí za ošetrenie 10€ v prípade úrazov vzniknutých po požití alkoholu a iných omamných a psychotropných látok a v prípade neopodstatneného ošetrenia.

 

Kedy platí pacient za ošetrenie 2€?

Pacient, ktorý sa preukáže odporúčacou ambulantnou správou vystavenou v ten istý deň na ambulancii lekárskej služby prvej pomoci –LSPP uhrádza poplatok za ošetrenie vo výške 2€.

 

V akom prípade poplatok pacient neuhrádza?
Pacient ošetrený na Oddelení urgentného príjmu nemusí uhrádzať poplatok za ošetrenia v prípade ošetrenia bezprostredne po úraze, v prípade hospitalizácie na oddelení, v prípade ak je pacientovi poskytovaná zdravotná starostlivosť dlhšie ako dve hodiny, kde sa však nezapočítava čas čakania.

POHOTOVOSŤ

 

Viete kedy navštíviť Ambulantnú pohotovostnú službu a nie urgent?

Ambulantná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. Nie je však určená na vyšetrovacie a liečebne úkony, ktoré je možné vykonať v čase riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia.

Kde nájdem Ambulantnú pohotovostnú službu?
Pacient bez ohľadu, či prichádza na urgentný príjem alebo na pohotovosť, príde na Oddelenie urgentného príjmu a nahlási sa na recepcii a tam ho ďalej usmernia kam ísť.

Platí sa za vyšetrenie?
Za vyšetrenie na Ambulancii pohotovostnej služby sa platí v zmysle platnej legislatívy 2 €.

Aké sú ordinačné hodiny?
Pondelok až piatok od 16.00 do 22.00.
Víkendy, dni pracovného pokoja od 7.00 do 22.00.

image_pdfimage_print