Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

• vedúci Odboru pre vedu, výskum a vzdelávanie
• základná mzda: od 1800 €

Požiadavky:
VŠ vzdelanie II. stupňa
bezúhonnosť
manažérske schopnosti
flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní /kópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji oddelenia minimálne v rozsahu 10 x A4

Prihlášky do výberového konania doručte do 22.04.2021 na adresu :
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk