Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:
 
• logopéda na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
• hrubá mzda: od 1300 €
 
Požiadavky:
• VŠ II. stupňa magisterské štúdium – odbor logopédia

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk