Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• farmaceutického laboranta do Nemocničnej lekárne
• hrubá mzda: od 940 €


Požiadavky:

• odborná spôsobilosť v zmysle § 40 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk