Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta  Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

• farmaceuta
• hrubá mzda od 1 250  €

• Požiadavky:
VŠ II. stupňa – farmaceutická fakulta

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk