Domov / Voľné pracovné miesto
volne pracovne miesta, sestry a pôrodne asistentky

Uverejnené: piatok, 12. augusta 2022, 07:58

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
 
• vedúci Samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva BBSK
• základná mzda: od 1 854 €
 
Požiadavky:
VŠ vzdelanie II. stupňa
bezúhonnosť
manažérske schopnosti
flexibilita
 
Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní /kópie úradne overené/
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
projekt spoluparticipácie na vedení a rozvoji odboru
 
Prihlášky do výberového konania doručte v obálke s označením „výberové konanie“ do 02.09.2022 na adresu :
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
 

Uverejnené: streda, 22. júna 2022, 10:37

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru do Súkromnej materskej školy, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica

• učiteľa materskej školy
• hrubá mzda: od 1090 €


Kvalifikačné predpoklady:

– úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
– vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku

Ďalšie predpoklady:
– životopis
– doklady o vzdelaní
– odpis z registra trestov
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka


Termín nástupu:
01.09.2022


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru doručte poštou na adresu alebo elektronicky:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: pondelok, 20. júna 2022, 08:50


Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

• primár Oddelenia rádiológie na dobu určitú – 5 rokov
• základná mzda: od 2950 €

Odborné požiadavky:
odborná spôsobilosť v zmysle §4 ods.4 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. znení neskorších predpisov

manažérska spôsobilosť
flexibilita
bezúhonnosť
komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania
• štrukturovaný životopis
• doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti (fotokópie úradne overené)
• doklad o registrácii v lekárskej komore
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• projekt rozvoja oddelenia v rozsahu min. 10xA4 – mal by obsahovať víziu vedúceho zamestnanca pre oddelenie na obdobie 5 rokov
ciele v oblasti:
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vrátane základných medicínskych ukazovateľov
ekonomika – mzdové náklady, personálna politika
organizácia procesov smerujúca k zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti


Prihlášky do výberového konania doručte do 08.07.2022 na adresu :
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr. Renáta Čunderlíková

 

Uverejnené: pondelok, 07. februára 2022, 13:48

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica príjme do pracovného pomeru:

• 2 lekárov na radiačnú onkológiu
– prax a špecializácia odbore vítaná

• hrubá mzda
od: 1470 € pre absolventa
                         od: 2560 € pre špecialistu

Prístrojové vybavenie pracoviska:
2 najmodernejšie lineárne urýchľovače od firmy Varian pre externú rádioterapiu, CT simulátor Siemens priamo na pracovisku, ožarovač krvi a krvných derivátov (jediný na Slovensku) a ožarovací prístroj pre brachyterapiu.V blízkej budúcnost nákup stereotaxie pre intra a extrakraniálne ožarovanie a terapeutického RTG ožarovača na nenádorovú protizápalovú terapiu.

Bližšie informácie o náplni práce pri osobnom pohovore.
Nástup: ihneď, resp. podľa dohody.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru posielajte na adresu alebo mailom:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie Ludvíka Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

 

Uverejnené: piatok, 07. januára 2022, 07:51

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• farmaceutického laboranta
• hrubá mzda: od 1090 €

Požiadavky:

• odborná spôsobilosť v zmysle § 40 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
• prax v odbore vítaná

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu alebo elektronicky:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 Banská Bystrica
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk
 

Uverejnené: utorok, 19. októbra 2021, 12:41

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• zdravotníckeho laboranta na Centrálny laboratórny komplex
  na pracovisko klinickej biochémie a pracovisko klinickej mikrobiológie

• hrubá mzda: od 1090 €

Požiadavky:
• odborná spôsobilosť v zmysle § 23 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
• bezúhonnosť


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 B a n s k á B y s t r i c a
tel.:048/4412385
mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: utorok, 19. októbra 2021, 12:40

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

lekára na :

• II. Neurologická klinika SZU
• II. Klinika úrazovej chirurgie SZU
• II. Chirurgická klinika SZU
• II. Psychiatrická klinika SZU
• Oddelenie urgentného príjmu

• Onkologická klinika SZU
• Neonatologická klinika SZU
• Oddelenie otorinolaryngológie
• Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
• Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie
• Oddelenie infektológie
• Oddelenie pneumológie a ftizeológie

• hrubá mzda: od 1470 €

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: utorok, 19. októbra 2021, 12:38

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• sanitára
• hrubá mzda od 825 €

Požiadavky:
sanitársky kurz platný do r. 1992  alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

Uverejnené: utorok, 19. októbra 2021, 12:36

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

lekára na :
• II. Chirurgickú kliniku SZU so špecializáciou z hrudnej chirurgie
• hrubá mzda: od 2560 €

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: utorok, 19. októbra 2021, 12:35

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru

• upratovačky
• hrubá mzda: od 646 €

Predpoklady:
register trestov bez záznamu

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis doručte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk
 

image_pdfimage_print
  • 1
  • 2