Verejný prísľub

Verejný prísľub

Verejný prísľub daný podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „verejný prísľub“)

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, so sídlom: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica (ďalej len ako „PZS”), týmto vyhlasuje

 

verejný prísľub

 

o nároku na uzavretie dohody o poskytnutí jednorazového finančného príspevku (ďalej len ako „Stabilizačný príspevok“) zdravotníckym pracovníkom za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

Záväzok

Týmto verejným prísľubom sa PZS zaväzuje s každým zdravotníckym pracovníkom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube, uzatvoriť Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku, ktorá tvorí prílohu tohto verejného prísľubu, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

Celé znenie verejného prísľubu

 

image_pdfimage_print