V nemocnici prebehol dozorový audit

Koncom minulého týždňa prebehol vo FNsP F.D.Roosevelta dozorový audit.

Externí audítori z certifikačnej spoločnosti Certicom kontrolovali, či v nemocnici zavedený systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky normy ISO 9001 : 2008. Auditovaných bolo trinásť oddelení, tohto roku po prvýkrát aj náhodným výberom.
Vďaka spolupráci vedúcich sestier s oddelením kvality boli oddelenia na audit dobre pripravené a audítori nezistili žiadne systémové nezhody.
Nemocnica získala certifikát kvality v roku 2008 a neustále zlepšovanie systému kvality je odvtedy jedným z hlavných cieľov.