Stanovisko k procesu VO

Stanovisko k procesu VO

Veľmi si vážime verejný dohľad nad fungovaním Rooseveltovej nemocnice, ktorý bol sprostredkovaný článkom v denníku SME. Ďakujem za túto spätnú väzbu, pretože to jasne svedčí o tom, že existuje verejný záujem o našu prácu. Práve preto, že rešpektujeme zákon, by sme chceli na tomto mieste upriamiť pozornosť na fakt, že proces verejného obstarávania sa riadi ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a teda verejný obstarávateľ má v jeho priebehu povinnosť sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré v tomto procese nastanú. Je nevyhnutné brať tento zákonný rámec na zreteľ aj v tomto prípade, rovnako ako skutočnosť, že o samotnom priebehu verejného obstarávania nie je možné v tomto štádiu podávať žiadne informácie. Chcela by som preto zdvorilo požiadať všetkých, aby bol hodnotiacej komisii daný priestor v procese vyhodnocovania ponúk, ktorý im zákon garantuje, a teda sa mohli v najlepšej vôli so všetkými procesnými skutočnosťami vysporiadať tak, ako im ukladá zákon a najlepšie ako vedia. Len si dovoľujem pripomenúť, že pred vypísaním VO, sme požiadali Úrad pre dohľad (ÚVO) o ex ante kontrolu. Rovnako, po ukončení celého procesu verejného obstarávania, z našej strany, požiadame ÚVO o kontrolu pred podpisom zmluvy. Som presvedčená, že týmto konaním od začiatku jasne deklarujeme vôľu zabezpečiť transparentnosť celého procesu verejného obstarávania. V prípade, ak kompetentný orgán rozhodne, že v procese verejného obstarávania došlo ku skutočnostiam, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, sme pripravení zrušiť verejné obstarávanie, pretože nám ide v prvom rade o Rooseveltovu nemocnicu a našich pacientov.

Miriam Lapuníková
generálna riaditeľka

Článok SME: https://domov.sme.sk/c/22245378/stomilionovy-tender-rooseveltovej-nemocnice-smrdi-konfliktom-zaujmov.html

Obrázok: Celé stanovisko nemocnice zaslané denníku SME

image_pdfimage_print