Slávnostné otvorenie jubilejného akademického roka

V priestoroch posluchárne FNsP F. D. Roosevelta sa uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (FZ SZU).
Akademický rok slovami povzbudenia k úspešnému získavaniu vedomostí študentom otvorili: dekan FZ SZU prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD, MPH, prodekanka pre pedagogickú činnosť, MUDr. Vladimír Baláž, PhD, riaditeľ FNsP F. D. Roosevelta, MUDr. Ján Nosko, riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Na obr. : (sprava) MUDr. Vladimír Baláž, PhD, riaditeľ FNsP F. D. Roosevelta, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,dekan FZ SZU, PhDr. Monika Trnovcova, námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP FDR, MUDr. Ján Nosko, riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Mgr. Ľuba Pohorelá, námestníčka pre ošetrovateľstvo DFNBB

Tento ročník je pre SZU významný tým, že je jej jubilejným, desiatym a v tomto duchu sa nieslo aj otvorenie akademického roka jej fakúlt.
Na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici študuje v troch akreditovaných odboroch /ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapeut/ spolu 615 denných aj externých študentov.
FNsP F.D. Roosevelta je pre SZU významnou výučbovou základňou, kde na 11 klinikách SZU poskytuje kvalitné zázemie pre odbornú prax študentov dennej i externej formy štúdia.