Poplatky

Domov / Škôlka / Poplatky
 • Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej FNsP FDR prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa čiastkou uvedenou v nasledovnom článku. Výšku poplatku určuje zriaďovateľ materskej školy. Tento poplatok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa.
 • FNsP FDR zabezpečuje stravovanie deťom, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup stravy v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
 • Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, telefoniky alebo osobne na triedach učiteľkám. Výnimočne, ak dieťa ochorie, môže rodič svoje dieťa odhlásiť zo stravy 7: 30 hod. ráno.

Po tomto čase nie je možné dieťa z prevádzkových dôvodov odhlásiť a zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú stravnú jednotku aj za neodobraté jedlo (prípadne si môže jedlo odobrať v čase jeho výdaja do hygienicky čistého obedára).

Výška poplatkov zákonného zástupcu za pobyt v materskej škole počas školského roka (september až jún)

 • Zápisné (jednorazový vstupný poplatok pri nástupe do materskej školy) 30,- Eur
 • Mesačný poplatok za pobyt dieťaťa vo veku od 3 do 6 rokov (september – jún) 60,- Eur
 • Mesačný poplatok za pobyt dieťaťa vo veku od 2 do 3 rokov (september – jún) 120,- Eur
 • Polročný poplatok do triedneho fondu 30,- Eur
 • Poplatok za pobyt dieťaťa za prázdninovú činnosť (júl –august)…………………………120,-Eur

Zmena – Výška poplatkov za stravu

 • Celodenná stravná jednotka ( desiata, obed, olovrant)………..3,39€ s DPH
 • Desiata 0,67€
 • Obed 2,05€
 • Olovrant 0,67€

Výška poplatkov na krúžkovú činnosť

 • Anglický jazyk 8,87,- Eur/mesiac
 • Dramatický krúžok 7,- Eur/mesiac
 • Tanečný krúžok 7,- Eur/mesiac