Centrum je organizačná jednotka zabezpečujúca komplexnú diagnostickú a terapeutickú zdravotnú starostlivosť u pacientov s HIV infekciou. Zabezpečuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť v rámci ambulantnej zložky ako aj v rámci lôžok na oddeleniach – v rámci hospitalizácie.

  Centrum pre HIV/AIDS najmä:

  • vykonáva komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientov s HIV infekciou,
  • vykonáva základnú a pokročilú starostlivosť o pacientov s rozvinutým ochorením v štádiu AIDS,
  • zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov z celej SR,
  • vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania,
  • organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou aj medzinárodnou pôsobnosťou.

  Koordinátor: MUDr. Mária Vachalíková