Centrum pre diagnostiku a liečbu sklerosis multiplex (CLSM)

  CLSM je organizačná jednotka zabezpečujúca komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pacientov s demyelinizačným ochorením CNS typu sklerosis multiplex.

  CLSM v rámci svojich činností vykonáva multimodalitné neurofyziologické vyšetrenie evokovanými potenciálmi: zrakovými, sluchovými, senzitívnymi a motorickými (VEP, BAEP, SSEP, MEP).

  • CLSM po diagnostickom výbere zabezpečuje a rozhoduje o výbere pacientov na špecializovanú ekonomicky náročnú liečbu (disease modyfying therapy) interferónmi, glatiramer acetátom a monoklonálnymi protilátkami. Ide o činnosť, ku ktorej je potrebný špeciálny zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou,
  • zabezpečuje diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s SM s recidívou,
  • zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov z celej SR,
  • vykonáva výučbu a školenie zdravotných sestier v rámci postgraduálneho vzdelávania,
  • organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou aj medzinárodnou pôsobnosťou,
  • vypracováva návrhy odborných usmernení (guidelines).

  Koordinátor: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.