Centrum pre cystickú fibrózu dospelých

    Centrum cystickej fibrózy pre dospelých bolo zriadené pri oddelení Pneumológie a ftizeológie dňa 15.3.2006 rozhodnutím MZ SR.

    Cystická fibróza je dedičné (autozomálne recesívne) multiorgánové ochorenie, ktoré skracuje dĺžku života a výrazne ovplyvňuje jeho kvalitu. Prejavuje sa častými infektami dýchacích ciest, neprospievaním, vysokým obsahom solí v pote a sterilitou. Limitujúce je pľúcne postihnutie s progresívnym respiračným zlyhávaním. Ochorenie vyžaduje celoživotnú, každodennú liečbu a starostlivosť, vďaka ktorej je možné predĺžiť život jedincov s CF a zlepšiť jeho kvalitu.

    Celosvetovo sa v ostatných desaťročiach pristupuje k centralizácii starostlivosti o deti a dospelých s CF. V Centre CF pre dospelých sú dispenzarizovaní a liečení pacienti , ktoré mali diagnostikované ochorenie v detskom veku a prechádzajú do našej starostlivosti z Detského Centra CF , pričom je zaistená dokonalá kontinuita starostlivosti vo všetkých oblastiach. Zároveň pre pacientov v dospelom veku s podozrením na CF je možná kompletná diagnostika aj s genetickým vyšetrením a poradenstvom v rámci FNFDR BB. Pacienti s CF sú pravidelne ambulantne sledovaní, realizované kontrolné laboratórne vyšetrenia, spirometrické kontroly, kontrolné rtg hrudníka event CT hrudníka. V prípade potreby je ambulantne podávaná parenterálna antibiotická liečba event. je pacient hospitalizovaný na Oddelení pneumológie a ftizeologie za účelom komplexnej terapie. V rámci FNFDR je zaistená multidisciplinárna starostlivosť o týchto pacientov.

    Koordinátor: MUDr. Eva Bérešová