Centrum autológnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek

   Centrum zabezpečuje:

  • liečbu časti hematoonkologických ochorení aplikáciou vysokodávkovanej chemoterapie a KKB (hlavne mnohopočetný myelóm, Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinove lymfómy, leukémie),
  • indikačné semináre,
  • vedenie listiny indikovaných pacientov,
  • evidenciu transplantovaných pacientov,
  • dispenzarizáciu transplantovaných pacientov,
  • laboratórne monitorovanie k správnemu načasovaniu zberu KKB,
  • laboratórne hodnotenie kvality štepu,
  • spoluprácu s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre hematológiu,
  • spoluprácu s „ Lymfómovou skupinou “,
  • spoluprácu so „ Slovenskou myelómovou skupinou “,
  • prezentáciu a publikáciu výsledkov centra na Slovensku i v zahraničí,
  • hlásenie do národného a medzinárodného registra,
  • zdravotnú výchovu pacientov,
  • zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov v celej SR,
  • vykonáva výučbu a školenia zdravotných sestier v rámci postgraduálneho vzdelávania,
  • organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou aj medzinárodnou pôsobnosťou

  Koordinátor: MUDr. Imrich Markuljak