Pozitívny výsledok recertifikačného auditu je náš spoločný úspech

Pozitívny výsledok recertifikačného auditu je náš spoločný úspech

V septembri 2018 skupina audítorov vykonala v našej nemocnici recertifikačný audit, ktorého cieľom bolo stanoviť zhodu systému manažérstva kvality aplikovaného v našej nemocnici s požiadavkami revidovanej normy EN ISO 9001:2015.
Za úspešné obhájenie certifikátu a predĺženie jeho platnosti na ďalšie trojročné obdobie patrí poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ktorí svojou každodennou poctivou prácou prispievajú k funkčnosti a zvyšovaniu efektívnosti nášho systému kvality.
V neposlednom rade sa chceme poďakovať všetkým pacientom, ktorí prostredníctvom dotazníkov spokojnosti a spätnej väzby či už pozitívnej alebo negatívnej nám pomáhajú formovať politiku a ciele kvality.

image_pdfimage_print