Poskytované služby

Domov / Poskytované služby

Činnosť komisie upravuje Štatút Etickej komisie FNsP FDR.

Činnosti EK sú:

  • posudzovanie etickej akceptovateľnosti klinického skúšania a iných foriem, biomedicínskeho výskumu v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
  • vydávanie stanovísk k akceptovateľnosti biomedicínskeho výskumu,
  • posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • posudzovanie etiky v konkrétnych prípadoch na žiadosť vedenia nemocnice.
  • Cieľom komisie je predovšetkým chrániť zdravie a práva pacientov a účastníkov klinických štúdií.

Žiadosť o stanovisko k etike klinického skúšania alebo žiadosť o stanovisko ku zmene údajov v protokole s odôvodnením navrhovaných zmien predkladá zadávateľ komisii s potrebnou dokumentáciou.