Parkovanie v areáli FNsP F. D. Roosevelta

Domov / Plán areálu / Parkovanie v areáli FNsP F. D. Roosevelta

Vozidlá pacientov a návštevníkov prichádzajúcich do FNsP FDR parkujú na hlavnom
parkovisku pri autobusových zastávkach.
Vnútorný areál FNsP FDR, na úrovni -1. NP je špecifikovaný ako hospodársky, slúžiaci logistickému zabezpečeniu nemocnice a neslúži ako verejné parkovisko!

V celom areáli FNsP FDR platí v súlade s vyhláškou o pozemných komunikáciách „ Zóna ZÁKAZ  STÁTIA“, neplatí na vyznačených parkovacích boxoch s platnou parkovacou kartou.
Od 1.4.2009 je vstup do areálu FNsP FDR pre verejnosť uzavretý.

Prosíme pacientov a ich doprovod pri vstupe a prípadnom parkovaní v areáli o rešpektovanie pokynov strážnej služby.

Vozidlá privážajúce do FNsP FDR pacientov imobilných, ťažko chodiacich, ZŤP, prípadne urgentné stavy na urgentné ošetrenie , po oznámení dôvodu prečo požadujú vstup motorovým vozidlom do areálu FNsP FDR sa riadia pokynmi pracovníka Vlastnej ochrany na vrátnici pri hlavnom vchode.
Vstup do areálu reguluje strážna služba pri hlavnom vchode.
Pravidlá vstupu a parkovania sú upravené internou smernicou S-T-71
Dopravný a parkovací systém FNsP FDR.

Do areálu majú povolený vstup len vozidlá:

 1. Vstupujúce jednorazovo a krátkodobo (privážajúce osoby ZP, ZŤP a imobilných pacientov)
 2. Vozidlá s platnou parkovacou kartou
 3. Sanitné vozidlá
 4. Zásobovania
 5. Inštitúcií a MZ SR
 6. PZ SR a Požiarnej ochrany
 7. Rýchlej záchrannej služby

1. Vozidlá vstupujúce jednorazovo a krátkodobo (privážajúce osoby ZP, ZŤP a imobilných)

 • Vstupujú do areálu hlavným vchodom.
 • Závoru otvára strážna služba.
 • Oprávnenie na vstup sú vodiči povinní preukázať (preukaz ZP, ZŤP, imobilný pacient).
 • Vodič vozidla privážajúce osoby ZP, ZŤP a imobilné, po preukázaní tejto skutočnosti dostane pri vstupe informáciu kde môže pacienta vyložiť, prípadne svoje vozidlo krátkodobo zaparkovať, ak je pacient alebo vodič držiteľom platného parkovacieho preukazu ZŤP ( modrý preukaz ) .
 • Vodič vyloží pacienta na parkovacom mieste 189 prípadne pri bezbariérovom vchode do Polikliniky, alebo pred vchodom do lôžkovej časti pred monoblokmi B1 a B2. Tu sa zdrží iba na dobu nevyhnutnú na vyloženie alebo naloženie pacienta a s vozidlom opustí areál FNsP FDR. Po absolvovaní vyšetrenia je umožnené takým istým spôsobom si pacienta prevziať a odviezť.
 • Vodič  s platným parkovacím preukazom ZŤP si vozidlo zaparkuje na vyhradenom parkovacom mieste pre ZŤP s číslom 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 190,191, 192,193, prípadne na dvoch parkovacích miestach pre ZŤP za budovou Polikliniky pri vchode na rehabilitáciu,  podľa pokynu pracovníka VO, ktorý dostal pri vstupe do areálu.
 • V prípade, že tieto miesta sú obsadené, musí vodič tohto vozidla po vyložení pacienta areál opustiť.
 • Vodiči privážajúci pacientov na akútne ošetrenie na „urgentný príjem“ môžu krátkodobo zaparkovať na vyhradených miestach pre pacientov urgentného príjmu pred budovou urgentného príjmu – vľavo, označené číslami 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
 • Mimo uvedených vyhradených miest pre pacientov je v celom areáli FNsP FDR ZAKÁZANĚ PARKOVAŤ vozidlám pacientov, alebo ich sprievodu.

Vozidlo privážajúce ZP, ZŤP a imobilného pacienta môže zostať parkovať vo vnútri areálu len v prípade voľných vyhradených miest. Ak sú miesta zaplnené, vozidlo musí po vyložení pacienta areál opustiť.

2. Vozidlá s oprávnením vstupu ( platná parkovacia karta )

 • vstupujú hlavným vchodom (smer od centra mesta) a parkujú na vyhradených parkovacích miestach.

3. Sanitné vozidlá

 • Sanitné vozidlá vstupujú do areálu hlavným vchodom.
 • Závoru otvára strážna služba.
 • Vodič sanitného vozidla vyloží pacienta na parkovacom mieste č. 189. Tu sa zdrží iba na dobu nevyhnutnú na vyloženie alebo naloženie pacientov.
 • Vodič musí sanitku zaparkovať na VPM číslo 1 – 21.
 • V prípade, že tieto miesta sú obsadené, musí vodič tohto vozidla po vyložení pacienta areál opustiť.

4. Vozidlá zásobovania

 • Vozidlá zásobovania vstupujú do areálu hlavným vchodom.
 • Závoru otvára strážna služba.
 • Oprávnenie na vstup je povinný vodič preukázať (napr. objednávka, dodací list, faktúra vystavené na objednávateľa FNsP FDR alebo nájomcu).
 • Vykladanie tovaru je možné súbežne len dvom zásobovacím autám pre kuchyňu a dvom pre lekáreň.
 • Ďalším zásobovacím vozidlám bude umožnený vstup do areálu len, po opustení miesta predchádzajúcim dodávateľom.