Vážení pacienti,

ani po prepustení z nemocnice nezostávate so svojím ochorením sami. Môžete nadviazať kontakt s ľuďmi s podobným osudom prostredníctvom občianskych združení, ktorí Vám môžu byť oporou pri prekonávaní úskalí vášho ochorenia.

ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV (AOPP)

V súčasnosti združuje 47 pacientskych organizácii.
AOPP poskytuje pacientom bezplatné zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo: https://aopp.sk/pacientska-poradna, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach. 

Tel.: 0910 904 634 (Pracovné dni od 8:00 – 16:00 hod.)

Email: aopp​@aopp.sk

Viac informácií nájdete na stránke www.aopp.sk.

Asociácia Marfanovho syndrómu

Tel.: 0903 747 424, prezidentka asociácie: Alžbeta Lukovičová

E-mail: lukovicova(_@_)stonline.sk

Viac informácií nájdete na stránke http://marfan.sk/marfanov-syndr%C3%B3m/terapia.

INKOFÓRUM OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 • Poskytujú poradenstvo novým pacientom, ktorým práve bolo diagnostikované dané ochorenie,
 • informujú pacientov o novinkách v zdravotnej starostlivosti,
 • prispievajú svojimi skúsenosťami a radami do legislatívneho procesu,
 • nadväzujú spoluprácu medzi lekármi a pacientmi,
 • šíria osvetu o danom ochorení na verejnosti.

Email:  info(_@_)inkoforum.sk

Viac informácií nájdete na stránke www.inkoforum.sk

LIGA PROTI REUMATIZMU

Miestna pobočka Banská Bystrica

 • Chcú sa stretávať a rozprávať,
 • Chcú si radiť  a podporovať sa
 • Chcú tráviť spolu príjemne čas na výletoch či kultúrnych akciách
 • Chcú sa zúčastňovať na rekondičných pobytoch
 • Chcú si organizovať prednášky či tvorivé dielne
 • Zároveň tvoria Fórum na výmenu skúseností, informácií, odporúčaní ako aj na diskusiu.
 • Navzájom si dokážu pomôcť, poradiť ako aj zaujať jasné stanovisko k veciam, ktoré sa ich týkajú.

Tel.: 0904503217

Email: banskabystrica(_@_)mojareuma.sk alebo jarobecka73(_@_)gmail.com

Viac informácií nájdete na stránke https://www.facebook.com/Reuma-BB-1561071717260732.

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Liga proti reumatizmu na Slovensku vznikla v roku 1990 a už 30 rokov sme rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Liga svojou činnosťou pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Osvetou sa usilujeme osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. Sme prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Organizujeme spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Máme celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy a vznikajú ďalšie. Svojou činnosťou oboznamujeme s problematikou reumatických ochorení. Dvakrát do roka vydávame Informačný bulletin a rôzne brožúrky.

Tel. č.: 0917 790 264

Email: liga(_@_)mojareuma.sk

Viac informácií nájdete na stránke www.mojareuma.sk

NIE RAKOVINE Europa Colon

Povedz aj Ty  s nami NIE RAKOVINE:
PACIENT PACIENTOVI ROZUMIE NAJLEPŠIE

KTO SME?
Pacientska organizácia aliancia NIE RAKOVINE podporuje a háji práva onkologických pacientov,  šíri osvetu, prevenciu, vzdeláva a spája všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu Slovensku a ochrániť našich občanov pred rakovinou. 

Pacientske združenie Europacolon SLOVENSKO združuje pacientov, verejnosť i odborníkov v boji proti kolorektálnemu karcinómu, rakovine pankreasu a nádorom tráviacej sústavy. 

AKO POMÁHAME ONKOLOGICKÝM PACIENTOM? 

Pomáhame onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie. Poskytujeme pomoc a psychickú podporu, sociálne poradenstvo, praktické rady ako zvládať liečbu, ako získavať správne informácie, ako komunikovať,  výživové poradenstvo, poradenstvo pre stomikov, ale aj ako ďalej po liečbe.  

V bratislavskom Národnom onkologickom ústave, v košickom Východoslovenskom onkologickom ústave a v nitrianskej Fakultnej nemocnici na onkológii nájdu pacienti Pacientsku poradňu, naši dobrovoľníci z radov bývalých pacientov poskytujú psycho-sociálne sprevádzanie a podporu onkologickým pacientom. 

KDE NÁJDETE NAŠU POMOC
preventívne poradenstvo, podpora a sprevádzanie liečbou
BEZPLATNÁ PACIENTSKA INFOLINKA: 0800 800 183
WEBOVÁ ONLINE PORADŇA: www.nierakovine.sk, www.europacolon.sk,  

PACIENTSKE PORADNE ALIANCIE NIE RAKOVINE– BÝVALÍ PACIENTI RADIA SÚČASNÝM
osobné poradenstvo, podpora a sprevádzanie liečbou 

 • NOÚ, Klenová 1, Bratislava, v hlavnej budove na 2. poschodí každý pondelok utorok a v stredu v čase 9.00–12:00 hod
 • VOÚ Rastislavova ul. Košice,
  v hl. budove na mínus 1 poschodí každú stredu o 9.00–12:00 hod
 • Fakultná Nemocnica NITRA, otvorené od 16. 9. 2020 každú stredu v čase 9.00–12:00 hod
  Objednávať sa netreba.

NIE RAKOVINE, o. z. a EUROPACOLON SLOVENSKO, o. z.
Cukrová 2272/14,
81101 Bratislava – Staré Mesto

OBČIANSKE ZDRUŽENIE LYMFOMA SLOVENSKO

Venujú sa pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického systému) a leukémia, ako aj ich príbuzným. Ich cieľom je napomáhať k zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie.

Tel.: 0919 455 321 (15:00-22:00)

E- mail: poradna(_@_)lymfom.sk

Viac informácií nájdete na stránke https://lymfom.sk/

OZ Viktorky – Občianske združenie na pomoc ženám s onkologickým ochorením

Združenie žien, ktoré prekonali alebo prekonávajú onkologické ochorenie (prevažne prsníka) a nezlomila ich skúsenosť s vážnou chorobou, naopak, v aktívnej činnosti nachádzajú radosť a pomoc.

 • Aktivity, ktoré podporujú telesné zdravie a pomáhajú eliminovať následky zaťažujúcej liečby onkologického ochorenia (rekondičné pobyty, výlety, pohyb v prírode).
 • Aktivity podporujúce dobrú psychickú kondíciu (priateľské stretnutia a rozhovory, kultúrne podujatia).
 • Vzdelávacie aktivity (prednášky o zdravom životnom štýle a výžive, besedy s onkológmi a psychológmi, informácie o možnostiach sociálnej pomoci a pod.)

Adresa: Karpatská 6, 974 11 Banská Bystrica

Tel.: Zuzana Pepichová 0903 066 219

Viac informácií nájdete na stránke www.viktorky.webnode.sk

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Sme celoslovenské občianske združenie pre deti aj dospelých s rôznymi druhmi nervovosvalových ochorení, napr. svalové dystrofie Duchenne/Becker, spinálne muskulárne atrofie (SMA), zápalové myopatie, ochorenia neuromuskulárnych spojení, metabolické ochorenia svalov a iné). Našim členom poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo, vedieme Agentúru osobnej asistencie (Bratislava, Žilina), vydávame časopis OZVENA, organizujeme rôzne aktivity pre členov, napr. letné tábory pre deti aj dospelých, verejnú zbierku Belasý motýľ, podporujeme aj športy pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (boccia, florbal na elektrických vozíkoch, šach).

Adresa: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava
pozn.: budeme mať od nového roka 2021 nové sídlo združenia:
Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Tel.: 02/4341 1686, 0948 529 976

E-mail: omd(_@_)omdvsr.sk

Viac informácií nájdete na stránke www.omdvsr.sk, www.belasymotyl.sk

SLOVENSKÝ PACIENT

Sprievodca vaším zdravím.

Celoročne vydáva informačné materiály, realizuje prieskumy, zvyšuje zdravotnú gramotnosť obyvateľstva. Prevádzkuje internetovú stránku , ktorú v roku 2019 navštívilo 4 727 702 ľudí.

Viac informácií nájdete na stránke www.slovenskypacient.sk.

Slovenské hemofilické združenie

Slovenské hemofilické združenie je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je zlepšovať kvalitu života pacientov s hemofíliou
a iným vrodenými poruchami zrážania krvi. Členstvom v organizácii pacient získa možnosť zúčastňovať sa rehabilitačno-rekondičných pobytov
pre pacientov všetkých vekových kategórií, vrátane letných táborov pre detských pacientov. Slovenské hemofilické združenie zabezpečuje výučbu vnútrožilového podávania liečby
pre pacientov a ich príbuzných, sociálne poradenstvo a širokú paletu projektov za účelom vzdelávania pacientov.

Predseda: Ing. Jaroslav Janovec – shz(_@_)shz.sk

Podpredseda: MUDr. Martin Sedmina – martin.sedmina(_@_)yahoo.com

Film o organizácii voľne dostupný na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=DXEVTmuovV0

Viac informácií nájdete na stránke http://www.shz.sk

Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek

Venujeme sa pacientom pred, počas a po transplantácii krvotvorných buniek, ich blízkym a všetkým, ktorí chcú spolupracovať pre ich dobro. Podporujeme Národný register darcov kostnej drene.

Tel.: 0904 630 870

E-mail: info(_@_)ebmt.sk

Viac informácií nájdete na stránke www.ebmt.sk

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Tel.: 0903 634 396

Email: ds(_@_)downovsyndrom.sk

Viac informácií nájdete na stránke https://www.downovsyndrom.sk

ŠANCA PRE PEČEŇ

Je občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sú aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov.
Celoročne organizujú pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov – odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientmi a aj sa zabaviť.

Tel.: 0907 516 185

Email: info(_@_)sancaprepecen.eu

Viac informácií nájdete na stránke http://www.sancaprepecen.eu/index.php

Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou, o.z.

Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou je združením, ktoré pomáha pacientom a ich blízkym získavať dostatok informácií o ochoreniach a poruchách imunitného systému. Cieľom združenia je presadzovať ich včasnú diagnostiku a pomáhať pacientom a ich rodinám vyrovnať sa s ochorením a zmierniť jeho finančné, ako aj sociálne dopady. Na stránke združenia môžete nájsť množstvo zaujímavých informácií, konkrétnych rád a informačných materiálov na stiahnutie, ktoré si môžete na uvedených kontaktoch vyžiadať aj v tlačenej podobe. 

Adresa: Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

Email: info(_@_)imunodeficit.sk

Viac informácií nájdete na stránke https://www.imunodeficit.sk