Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Domov / Pacient / Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Informácie k postupu pri oznamovaní skutočností v zmysle zákona
č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR ) sa snažíme zachovávať zásady transparentnosti a hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov. Napriek tomu môže zo subjektívnych dôvodov dôjsť k porušeniu týchto zásad. V takom prípade má každý zamestnanec právo na takúto činnosť v dobrej viere upozorniť:

 1. priamo orgány činné v trestnom konaní (prokurátor, policajt), súd alebo príslušný správny orgán (trestné oznámenie alebo podnet na začatie konania o správnom delikte),
 2. formou podnetu FNsP FDR.

Vybavovaním oznámení a podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti sa vo FNsP FDR zaoberá:
Oddelenie kontroly a sťažností (budova Riaditeľstva, 5. poschodie, č. dverí 522 a 521)
Telefón: 048/441 2379, 441 2380
E-mail: jpacalajova(_@_)nspbb.sk , jpacekova(_@_)nspbb.sk

Každý má možnosť v dobrej viere podávať oznámenia a podnety o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
Je potrebné uviesť, že závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie protiprávne konanie, ktoré je:

 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263
  Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
  podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa §326 až
  327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa §328 až 336b Trestného
  zákona
 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou
  trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom
 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur

Podávanie oznámení a podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti a postup pri ich vybavovaní sa riadi zákonom NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a internou smernicou S – A – 141 – Oznamovanie protispoločenskej činnosti vo FNsP FDR.