Nahlasovanie korupcie

Domov / Pacient / Nahlasovanie korupcie

Informácie k postupu pri oznamovaní skutočností v zmysle zákona
č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR BB) sa snažíme zachovávať zásady transparentnosti a hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov. Napriek tomu môže zo subjektívnych dôvodov dôjsť k porušeniu týchto zásad. V takom prípade má každý občan právo na situáciu v dobrej viere upozorniť:
a) priamo orgány činné v trestnom konaní (prokuratúra, policajný zbor), súd alebo príslušný správny orgán (trestné oznámenie alebo podnet na začatie konania o správnom delikte),
b) formou podnetu FNsP FDR.

Vybavovaním oznámení a podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti sa vo FNsP FDR BB zaoberá:
Oddelenie kontroly a sťažností (budova Riaditeľstva, 5. poschodie, č. dverí 522 a 521)
Telefón: 048/441 2379, 441 2380
E-mail: korupcia(_@_)nspbb.sk

Každý má možnosť v dobrej viere podávať oznámenia a podnety o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
Je potrebné uviesť, že závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie protiprávne konanie, ktoré je:
1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona
2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky
3. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur

Podávanie oznámení a podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti a postup pri ich vybavovaní sa riadi zákonom NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a internou smernicou S – A – 141 – Oznamovanie protispoločenskej činnosti vo FNsP FDR.