Oznam o zrušení verejnej súťaže

Domov / Nezaradené / Oznam o zrušení verejnej súťaže

Oznam o zrušení verejnej súťaže

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta oznamuje, že verejná súťaž na predmet zákazky: Digitálny angiografický systém so stropným závesom C-ramena s integrovaným ultrasonografickým prístrojom na vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica bola zrušená v súlade s § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní dňa 04. 05. 2015 (verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak nebolo predložených viac než dve ponuky). V predmetnej súťaži bola predložená len jedna ponuka, napriek tomu že verejný obstarávateľ na základe výsledkov prieskumu trhu mal overené, že zariadenie požadovaných technicko-medicínskych parametrov môže dodať viac uchádzačov.
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania bola zaslané uchádzačovi, ktorý predložil ponuku a všetkým záujemcom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady. Po uplynutí zákonných lehôt (10 dní na podanie námietky) bude oznámenie o zrušení verejného obstarávania zaslané na zverejnenie do Úradného vestníka Európskej únie a následne do Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.
Nová verejná súťaž bude vyhlásená po zverejnení oznámení o zrušení verejného obstarávania v oboch vestníkoch.
Predpokladaný termín vyhlásenia nového verejného obstarávania: 22. týždeňavotníckeho personálu.

image_pdfimage_print