Stanovy

Občianske združenie pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici 

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Článok I
Názov a sídlo združenia

(1) Názov združenia je Občianske združenie pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici (ďalej aj len ako „združenie“).
(2) Sídlom združenia je Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.

Článok II
Právne postavenie združenia

(1) Združenie je právnickou osobou.
(2) Združenie je dobrovoľnou a neziskovou organizáciou. Môže byť členom iných občianskych združení, zväzov alebo občianskych iniciatív. Združenie môže uzavierať na dosiahnutie spoločných cieľov zmluvy o súčinnosti.

Článok III
Ciele združenia

(1) Cieľom združenia je najmä:

•    zvyšovať úroveň vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej aj len ako „nemocnica“),
•    pomáhať pri všestrannom zlepšovaní kvality života vážne chorých pacientov nemocnice počas ich hospitalizácie,
•    podporovať vedu a výskum nemocnice, odborný rast lekárov a ostatných pracovníkov nemocnice.

(2) Tieto ciele bude združenie realizovať najmä nasledovnými činnosťami:

•    odbornou poradenskou činnosťou pre rodiny pacientov, poskytovaním a organizovaním terapeutickej a konzultačnej pomoci rodinám postihnutých pacientov, 
•    spoluprácou so vzdelávacími inštitúciami, orgánmi štátnej a verejnej správy, s odbornými, kultúrnymi, vedeckými a stavovskými spolkami, združeniami, hnutiami, spoločnosťami, nadáciami,  občianskymi združeniami, a to tak na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni,
•    organizovaním konferencií a diskusných fór, 
•    prednáškovou činnosťou pre odbornú i laickú verejnosť,
•    ďalším vzdelávaním a zvyšovaním odbornosti pracovníkov nemocnice formou kurzov a  seminárov 

DRUHÁ ČASŤ
ČLENSTVO


Článok IV
Podmienky a vznik členstva

(1) Členom združenia sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
(2) Členstvo v združení vzniká prijatím člena výkonnou radou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
(3) Valné zhromaždenie môže udeliť čestné členstvo. Čestné členstvo sa udeľuje osobám, ktoré sa významne zaslúžili o vznik a rozvoj združenia, alebo významnou mierou napomohli združeniu pri napĺňaní jeho cieľov. 
(4)  Združenie vedie zoznam členov, v ktorom sa uvádza meno a priezvisko člena, dátum vzniku členstva, dátum zániku členstva a údaj o zaplatení členského poplatku.

Článok V
Zánik členstva

(1) Zo združenia môže každý člen slobodne vystúpiť. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia.
(2) Členstvo v združení ďalej zaniká:

•    úmrtím alebo zánikom člena,
•    zánikom združenia,
•    vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
•    vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti. O vylúčení rozhoduje výkonná rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na valné zhromaždenie združenia.

Článok VI
Práva a povinnosti členov

(1) Člen má právo:

•    podieľať sa na činnosti združenia,
•    voliť a byť volený do orgánov združenia,
•    obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
•    byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

(2) Člen má povinnosť:

•    dodržiavať stanovy združenia,
•    pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
•    podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
•    platiť členské príspevky,
•    ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

(3) Čestný člen je oslobodený od všetkých poplatkov v rámci združenia.


TRETIA ČASŤ
ORGÁNY


Článok VII
Orgány združenia

(1) Orgánmi združenia sú:

(a)    valné zhromaždenie,
(b)    výkonná rada,
(c)    predseda združenia a
(d)    dozorná rada.

Článok VIII
Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. 
(2) Valné zhromaždenie schvaľuje uznesením najmä:
 
(a)    prijatie, zmenu a doplnenie stanov,
(b)    voľbu a odvolanie členov ostatných orgánov združenia,
(c)    plán činnosti združenia a výročnú správu,
(d)    rozpočet a správu o hospodárení,
(e)    členský poplatok,
(f)    udelenie čestného členstva,
(g)    rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu výkonnej rady o vylúčení člena,
(h)    zánik združenia.
 
(3) Valné zhromaždenie berie na vedomie:
 
(a)    správu dozornej rady o vykonanej kontrolnej činnosti,
(b)    správu predsedu o činnosti združenia,
(c)    opatrenia výkonnej rady.

(4) Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok a zvoláva ho predseda združenia.
(5) Valné zhromaždenie sa zíde aj vtedy, ak sa na tom uznesie výkonná rada, alebo ak o to požiada dozorná rada alebo tretina členov združenia.
(6) Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Na prijatie stanov alebo ich zmeny a na schválenie zániku združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia.
(7) Z každého zasadnutia valného zhromaždenie zapisovateľ určený valným zhromaždením vyhotoví zápisnicu, ktorá obsahuje program zasadnutia a zoznam uznesení prijatých valným zhromaždením združenia. Súčasťou je prezenčná listina členov prítomných na valnom zhromaždení.
(8)  Rokovanie valného zhromaždenia je verejné, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Hlasovanie je verejné, voľba a odvolanie predsedu združenia alebo iného člena orgánu združenia sa však vždy vykonáva tajným hlasovaním.

Článok IX
Výkonná rada

(1) Výkonná rada je výkonným orgánom združenia. Tvorí ju predseda združenia a ďalší dvaja členovia. Člen výkonnej rady nemôže byť členom dozornej rady združenia.
(2) Výkonná rada opatrením rozhoduje o:
 
(a)    prijatí za člena združenia,
(b)    návrhu plánu činnosti, návrhu rozpočtu združenia, návrhu výročnej správy a návrhu správy o hospodárení združenia,
(c)    poverení a zadelení úloh členom združenia pri uskutočňovaní činnosti združenia,
(d)    bežných veciach týkajúcich sa činnosti združenia.

(3) Výkonná rada sa zíde vždy, keď o to požiada predseda združenia alebo ktorýkoľvek člen výkonnej rady. Výkonnej rade predsedá predseda združenia, ktorý riadi zasadnutie výkonnej rady. V prípade neprítomnosti predsedu združenia na zasadnutí predsedá výkonnej rade iný člen výkonnej rady. Každý člen výkonnej rady má pri hlasovaní o opatreniach združenia jeden hlas. Členovia výkonnej rady hlasujú osobne. Na platné opatrenie výkonnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov výkonnej rady.

(4) Z každého zasadnutia výkonnej rady zapisovateľ určený výkonnou radou vyhotoví správu, ktorá obsahuje program zasadnutia, zoznam opatrení prijatých výkonnou radou a podpisy prítomných členov.
  
Článok X
Predseda združenia
 
(1) Predseda združenia riadi a koordinuje činnosť združenia. 
(2) Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia.

Článok XI
Dozorná rada
 
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Dozorná rada má troch členov, ktorú volí a odvoláva valné zhromaždenie.
(2) Dozorná rada pri svojej kontrolnej činnosti skúma najmä:
 
(a)    dodržiavanie stanov združenia, vrátane uznesení valného zhromaždenia a opatrení výkonnej rady,
(b)    dodržiavanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkovými hodnotami združenia,
(c)    správnosť účtovných kníh združenia,
(d)    úspešnosť výberu členského poplatku, vrátane stanovenia nedoplatkov.

(4) Dozorná rada upozorňuje orgány združenia na nedostatky a môže navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.
 
(5) Člen dozornej rady môže vyžadovať od orgánov združenia poskytnutie súčinnosti pri kontrole, najmä požadovať vysvetlenia a vydanie účtovných kníh alebo iných listín dotýkajúcich sa predmetu kontroly.


ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE

Článok XII
 
(1) Hospodárenie združenia sa riadi rozpočtom združenia, ktorý navrhuje výkonná rada a schvaľuje valné zhromaždenie na dobu jedného roka.
(2) Zo schváleného rozpočtu sa podľa potreby a finančných možností hradia výdavky združenia.
(3) Výťažok z členského poplatku je vlastným príjmom združenia.
 
 
PIATA ČASŤ
ZÁNIK
  

Článok XIII
 
(1) Združenie zaniká zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením, o ktorých rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie určí likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
(2) Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 
 
ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  
Článok XIV
 
(1) Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
(2) Orgány združenia budú ustanovené na prvom zasadnutí valného zhromaždenia. V mene združenia až do vytvorenia orgánov koná prípravný výbor.


V Banskej Bystrici, dňa 16.07.2012


Vytlačiť