Centrum autológnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek

Domov / Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica / Centrum autológnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek

 Centrum zabezpečuje:

 • liečbu časti hematoonkologických ochorení aplikáciou vysokodávkovanej chemoterapie a KKB (hlavne mnohopočetný myelóm, Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinove lymfómy, leukémie),
 • indikačné semináre,
 • vedenie listiny indikovaných pacientov,
 • evidenciu transplantovaných pacientov,
 • dispenzarizáciu transplantovaných pacientov,
 • laboratórne monitorovanie k správnemu načasovaniu zberu KKB,
 • laboratórne hodnotenie kvality štepu,
 • spoluprácu s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre hematológiu,
 • spoluprácu s „ Lymfómovou skupinou “,
 • spoluprácu s „ Slovenskou myelómovou skupinou “,
 • prezentáciu a publikáciu výsledkov centra na Slovensku i v zahraničí,
 • hlásenie do národného a medzinárodného registra,
 • zdravotnú výchovu pacientov,
 • zabezpečuje odborné školenia a semináre pre odborníkov v daných medicínskych oblastiach v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov v celej SR,
 • vykonáva výučbu a školenia zdravotných sestier v rámci postgraduálneho vzdelávania,
 • organizuje vedecké semináre a konferencie, kongresy s celoštátnou aj medzinárodnou pôsobnosťou
 • Koordinátor: MUDr. Imrich Markuljak