Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Domov / Odborné Centrá FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Súčasťou FNsP F.D.R. B. Bystrica sú aj špecializované pracoviská určené na  centralizované  poskytovanie  špecializovaných  zdravotných  výkonov  pri  chorobách  a patologických stavoch, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú zriedkavo a ktorých diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje ministerstvo zdravotníctva; takéto pracovisko sa označuje ako Odborné centrum.

Transplantačné centrum

Centrum pre indikáciu DDOT

Centrum pre HIV/AIDS

Centrum pre diagnostiku a liečbu sklerosis multiplex (CLSM)

Centrum pre cystickú fibrózu dospelých

Centrum autológnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek

Perinatologické centrum