1

Novým hlavným odborníkom MZ SR pre algeziológiu je docent Igor Martuliak

O tom, že v našej nemocnici pracujú erudovaní odborníci niet pochýb. Jedného z nich, si aktuálne vybralo Ministerstvo zdravotníctva SR za hlavného odborníka. Od 1. septembra 2022 je na päťročné obdobie za hlavného odborníka pre odbor algeziológia vymenovaný prednosta našej Algeziologickej kliniky SZU doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
 
Docent Igor Martuliak sa venuje predovšetkým liečbe chronických bolestí pohybového aparátu a intervenčným technikám liečby chronickej bolesti. V roku 1994 založil Centrum pre štúdium a liečbu bolesti. Na jeho základoch vzniklo v roku 2005 prvé samostatné lôžkové oddelenie v SR a v roku 2006 jediná Algeziologická klinika SZU v SR. Pod jeho vedením zaviedli na klinike do praxe na Slovensku viacero nových diagnostických a liečbených postupov a techník, ako je prístroj Rebox, vákuumterapiu, techniku tlakových kaudálnych blokád, meranie epidurálnych tlakov pri liečbe pacientov s lumbo-ischiadickým syndrómom a pod.
 
Klinika je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa zaoberá implantáciou liekových púmp a od roku 2010 implantáciou spinálnych stimulátorov vybraným pacientom s ťažkými bolesťami predovšetkým po operácii chrbtice. V marci tohto roku otvorili pre pacientov so silnými bolesťami prvú ambulanciu intervenčnej algeziológie v štátnom zdrav. zariadení.
 
Docent Martuliak je členom výboru Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolestí, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Sekcie intervenčnej algeziológie a mnohých ďalších. V našej nemocnici nepôsobí len ako prednosta Algeziologickej kliniky SZU, ale aj ako vedúci Oddelenia pre vedu, výskum a vzdelávanie.
 
Hlavného odborníka MZ SR z našej nemocnice nemáme len pre algeziológiu, ale napríklad aj pre pôrodnú asistenciu, kde je hlavnou odborníčkou PhDr. Elena Drapáčová a pre úrazovú chirurgiu je hlavným odborníkom MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.