Lekárska knižnica

  Výpožičné a konzultačné hodiny
  Pondelok – Štvrtok: 9:00 – 12:00 hod. 13:00 – 15:00 hod.
  Piatok: 9:00 – 12:00 hod.
  Lekárska knižnica

  Oddelenie vedeckých informácií (do Augusta 2015 Lekárska knižnica) FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1961 a patrí do kategórie špeciálnych knižníc. Jeho úlohou a poslaním je: včas, kvalitne a v čo najväčšej úplnosti poskytovať zdravotníckym pracovníkom a ostatným záujemcom o vedecké a odborné medicínske informácie, ktoré sú základom permanentného postgraduálneho a pomaturitného vzdelávania. Tieto informácie sú jedným z faktorov, ktoré významne prispievajú k udržiavaniu a zvyšovaniu kvality zdravotníckej starostlivosti a služieb a pomáhajú napĺňať požiadavku Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej straostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení zákonov (ods.2 zákona, § 42), ktorý stanovuje povinnosť zdravotníckych pracovníkov sústavne sa vzdelávať.

  Výpožičné a konzultačné hodiny
  Pondelok – Štvrtok: 9:00 – 12:00 hod. 13:00 – 15:00 hod.
  Piatok: 9:00 – 12:00 hod.

  Adm.budova, 5. posch. č. dv. 527