Cenník a zoznam zdravotných výkonov

Domov / Nemocnica / Povinné zverejňované informácie / Cenník a zoznam zdravotných výkonov

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v súlade so zákonom č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam zdravotných
výkonov
 poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne
uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a zoznam
služieb
 súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri
ktorých môže požadovať úhradu.

Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa
zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného
poistenia

Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony
neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti: