Riaditeľka    Ekonomicko – prevádzková námestníčka

  Námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť

  MUDr. Milan Urbáni, MPH

  Zástupca prednostu dermatovenerologickej kliniky, Námestník

  Námestníčka pre ošetrovateľstvo

  Vedúci oddelenia pre vedu, výskum a vzdelávanie 

  doc. MUDr. Igor Martuliak

  Prednosta algeziologickej kliniky, Vedúci oddelenia pre VVaV, Lekár, Vedúci oddelenia