Informácia o spôsobe zriadenia

Domov / Nemocnica / O nás / Informácia o spôsobe zriadenia

Informácia o spôsobe zriadenia, právomociach a kompetenciách FNsP FDR Banská Bystrica a popis jej organizačnej štruktúry

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR ako Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica s účinnosťou od 1. januára 1991 a to ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. S účinnosťou od 1. januára 1995 došlo k zmene zriaďovacej listiny zo štátnej rozpočtovej organizácie na štátnu príspevkovú zdravotnícku organizáciu. S účinnosťou od 1. 5. 2004 došlo k zmene zriaďovacej listiny z Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Zriaďovacia listina bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 18. 12. 1990 pod číslom 1842/90-A/II-1.
Organizácia bola zriadená na dobu neurčitú so sídlom v Banskej Bystrici, na ulici Nám. L. Svobodu 1, PSČ 975 17.

Pridelené identifikačné číslo organizácie je 165549.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti FNsP FDR Banská Bystrica je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v
rozsahu primárnej odbornej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej a nemocničnej
starostlivosti a niektoré vybrané formy následnej starostlivosti. V stanovenom rozsahu
organizácia vykonáva aj hospodársko-technické činnosti.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom je na základe zmeny zriaďovacej listiny s účinnosťou od 1.4.2017 Rada
riaditeľov, ktorá je kolektívnym štatutárnym orgánom. Rad riaditeľov má 3 riaditeľov
v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ, medicínsky riaditeľ. Štatutárny orgán riadi
činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie
a zodpovedá za jej riadenie.

Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie FNsP FDR Banská Bystrica určuje Organizačný poriadok FNsP FDR Banská Bystrica, ktorý je v prípade potreby aktualizovaný formou zmenového konania. Aktuálne platný Organizačný poriadok FNsP FDR je k nahliadnutiu na oddelení kvality.
Činnosť Rady riaditeľov kontroluje Dozorná rada, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ FNsP FDR Banská Bystrica.

Informácia o spôsobe zriadenia