Informácia o spôsobe zriadenia

  Informácia o spôsobe zriadenia, právomociach a kompetenciách FNsP FDR Banská Bystrica a popis jej organizačnej štruktúry

  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je v súčasnosti štátnou príspevkovou organizáciou a subjektom verejnej správy, so sídlom na ulici Nám. L. Svobodu 1, PSČ 975 17, IČO: 00165549.

  Štatutárnym orgánom Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je riaditeľ.

  Prehľad, zriadenie a forma hospodárenia

  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica bola zriadená Zriaďovacou listinou vydanou Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 18. 12. 1990 pod číslom 1842/90-A/II-1, s účinnosťou od 1. januára 1991. Organizácia bola zriadená na dobu neurčitú so sídlom v Banskej Bystrici, na ulici Nám. L. Svobodu 1, PSČ 975 17 a bolo jej pridelené identifikačné číslo 165549.

  Pôvodný názov organizácie bol na základe Zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 18. 12. 1990 pod číslom 1842/90-A/II-1, s účinnosťou od 1. januára 1991, Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica a v tom čase bola zriadená ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

  S účinnosťou od 1. januára 1995 došlo k zmene zriaďovacej listiny zo štátnej rozpočtovej organizácie na štátnu príspevkovú organizáciu.

  S účinnosťou od 1. 5. 2004 došlo k zmene zriaďovacej listiny a pôvodný názov organizácie sa zmenil z Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

  Predmet činnosti

  Predmetom činnosti FNsP FDR Banská Bystrica je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu primárnej odbornej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej a nemocničnej starostlivosti a niektoré vybrané formy následnej starostlivosti. V stanovenom rozsahu organizácia vykonáva aj hospodársko-technické činnosti.

  Prehľad riadenia

  Štatutárnym orgánom bola v zmysle Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Z07079-2017-OZZAP, zo dňa 06.03.2017 a s účinnosťou od 01.04.2017 Rada riaditeľov, ktorá bola kolektívnym štatutárnym orgánom, v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ, medicínsky riaditeľ.

  Na základe Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, S14957-2020-OKSaC-1, zo dňa 21.09.2020 a s účinnosťou od 24.09.2020 je štatutárnym orgánom riaditeľ.

  Činnosť štatutárneho orgánu kontroluje Dozorná rada, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica s účinnosťou od 02.11.2016.

  Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie FNsP FDR Banská Bystrica určuje Organizačný poriadok FNsP FDR Banská Bystrica, ktorý je v prípade potreby aktualizovaný formou zmenového konania. Aktuálne platný Organizačný poriadok FNsP FDR je k nahliadnutiu na oddelení kvality.

  Vypracované 31.10.2020

  Prílohy