Identifikačné údaje

Domov / Nemocnica / O nás / Identifikačné údaje

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17

Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990
IČO : 165 549
DIČ: 2021095670
IČDPH: SK2021095670

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
SK35 8180 0000 0070 0027 8282
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX