Kvalita

Domov » Nemocnica » Kvalita

ODDELENIE KVALITY A SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta má zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 od roku 2008. Činnosť oddelenia kvality je zameraná na kontrolu pracovísk nemocnice v oblasti zabezpečenia, plnenia požiadaviek normy ISO 9001, a plnenia požiadaviek legislatívy.
Cieľom oddelenia kvality je dosiahnuť neustále zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť pacienta a zamestnancov nemocnice. Oddelenie sa v spolupráci s medicínskym personálom nemocnice snaží odhaľovať riziká, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prijímať opatrenia pre znižovanie týchto rizík.
Oddelenie kvality zbiera a vyhodnocuje dotazníky spokojnosti pacientov a pripomienky pacientov k činnosti kliník a oddelení. Na základe analýz a vyhodnotení dotazníkov sa snažíme v rámci finančných a personálnych možností nemocnice prijímať také opatrenia, ktoré zlepšia starostlivosť o pacientov.

Personálne obsadenie a kontakty:

Vedúci oddelenia:
Tel: 048/4412788

Odborný referent: Renáta Polakovičová
Tel: 048/4413551

Politika kvality

Indikátory kvality:

Vyhodnotenie pádov za r. 2018.
Vyhodnotenie pádov za r. 2017.
Nemocničné nákazy, BB okres v roku 2015
Vyhodnotenie pádov za r. 2016.
Vyhodnotenie pádov za r. 2015.
Vyhodnotenie pádov za r. 2014.
Nemocničné nákazy, BB okres v roku 2014
Evidencia výskytu dekubitov

Certifikát mažérstva kvality:

Certifikát EN ISO 9001:2015 platný od 20.9.2018