Súhrn vyjadrení k zdravotnému stavu premiéra Róberta Fica

  Súhrn vyjadrení k zdravotnému stavu premiéra Róberta Fica
  Pán premiér bol včera transportovaný rýchlou leteckou záchrannou službou do FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica s mnohopočetnými strelnými poraneniami. Absolvoval päť hodinový operačný výkon, ktorý viedli dva operačné tímy – chirurgický a traumatologický.

  Jeho stav je nateraz stabilizovaný, ale naďalej vážny.

  Chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým našim zdravotníkom, za ich profesionálne nasadenie a odbornú starostlivosť.
   
  Rešpektujeme záujem médií aj verejnosti. Chceli by sme však v tejto chvíli zdvorilo požiadať, aby nebol vytváraný tlak na personál našej nemocnice a mohli sme tak nerušene pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti všetkým našim pacientom.
   
  Ďalšie informácie budeme poskytovať v súčinnosti s Úradom vlády SR a Ministerstvom zdravotníctva SR.
   
  Statement on the current health condition of Prime Minister Robert Fico
  The Prime Minister was transported yesterday by rapid air ambulance to the F. D. Roosevelt Hospital in Banska Bystrica with multiple gunshot wounds. He underwent a five-hour surgical procedure led by two surgical teams - one specializing in general surgery and the other in traumatology. His condition is currently stabilized but remains serious.
  We want to express sincere gratitude to all our healthcare workers for their professional dedication and expert care.
  We respect the interests of the media and the public. However, we would like to politely request at this time that no pressure be placed on our hospital staff so that we can continue to provide uninterrupted medical care to all our patients.
  Further information will be provided by the Government Office of the Slovak Republic and the Ministry of Health of the Slovak Republic.
   

  17.5.2024

  STANOVISKO NEMOCNICE K VÝZVE NA DAROVANIE KRVI
  Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta má aktuálne dostatočné zásoby krvi pre všetky krvné skupiny a pacientov.
   
  STATEMENT OF THE HOSPITAL ON THE CALL FOR BLOOD DONATIONS
  The F.D. Roosevelt Hospital currently has sufficient blood supplies for all blood types and patients.
   
  STANOVISKO NEMOCNICE K POSKYTOVANIU INFORMÁCIÍ O ZDRAVOTNOM STAVE PREMIÉRA
  Hospitalizácia ústavného činiteľa pre nás predstavuje veľkú výzvu a zodpovednosť, ku ktorej sa staviame s rešpektom. Starostlivosť o každého nášho pacienta je pre nás prioritou, rovnako ako zachovávanie jeho súkromia. Zároveň si uvedomujeme, že v tomto prípade ide o jedného z najvyšších ústavných činiteľov a preto akúkoľvek komunikáciu o zdravotnom stave pána premiéra koordinujeme s Úradom vlády SR.
   
  The hospitalization of a government official represents a significant challenge and responsibility for us, which we approach with respect. Caring for each of our patients is a priority, as is maintaining their privacy.
  At the same time, we recognize that this involves one of the highest government officials, and therefore any communication regarding the Prime Minister's health condition is coordinated with the Government Office of the Slovak Republic.
   
  Vyjadrenie k aktuálnemu stavu premiéra Róberta Fica
  Na základe kontrolného CT vyšetrenia lekárske konzílium rozhodlo v zmysle štandardných postupov o operačnej revízii u pána premiéra.
  Výkonom bolo odstránené nekrotické tkanivo poškodené výstrelom. Stav pacienta je stabilizovaný, ale naďalej vážny.
   
  Statement on the current health condition of Prime Minister Robert Fico
  Based on the control CT examination, the medical board decided, in accordance with standard protocols, on a surgical intervention of the Prime Minister. During the procedure, necrotic tissue damaged by the attack was removed. The patient's condition is stabilized but remains serious.
   

  18.5.2024

  Na základe ranného lekárskeho konzília môžeme konštatovat, že situácia je stabilná, naďalej však vážna. Pacientov stav sa vyvíja podľa očakávania je pri vedomí. Nevyskytli sa žiadne neočakávané komplikácie.
   
  Based on the morning medical board meeting, we can confirm that the situation remains stable but serious. The patient's condition is progressing as expected, and he is conscious. No unexpected complications have arisen.
   

  19.5.2024

  Na základe výstupu ranného konzília môžeme konstatovat, že pacient je už mimo bezprostredného ohrozenia života. Teraz je potrebné nechať mu priestor na rekonvalescenciu.
   
  Based on the outcome of the morning medical board meeting, it can be concluded that the patient is no longer in immediate life-threatening condition. It is now necessary to give him time to recover.
   

  20.5.2024

  Po dnešnom konzíliu je pacientov stav stabilizovaný. Klinicky sa zlepšuje, komunikuje, zápalové parametre pomaly klesajú. Pán premiér zostáva naďalej v našej starostlivosti.
   
  After today's medical board meeting, the patient's condition is stable. He is clinically improving, communicating, and his inflammatory markers are gradually decreasing. The Prime Minister remains in our care.
   

  21.5.2024

  V rámci ranného lekárskeho konzília bolo premiérovi urobené kontrolné CT vyšetrenie dutiny brušnej. Zároveň sú realizované ďalšie úkony smerujúce k zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Pacient je naďalej pri vedomí, komunikujúci.
   
  As a result of the morning medical board meeting, the Prime Minister underwent a follow-up CT scan of the abdominal cavity. At the same time, further actions are being taken to improve his health condition. The patient remains conscious and communicative.
   

  22.5.2024

  Dnešné lekarske konzílium potvrdilo doposiaľ zvolený postup liečby pána premiéra, vrátené všetkých medicínskych intervencií. Pacientov stav je vážny, ale nateraz stabilizovaný.
   
  The medical board at today's meeting confirmed that the treatment and medical interventions chosen so far for the Prime Minister are appropriate. The patient's condition is serious but currently stable.
   

  23.5.2024

  Zdravotný stav pacienta je naďalej vážny ale stabilizovaný. Výstup z multidisciplinárneho konzília potvrdil tento záver.
   
  The patient's condition remains serious but stable. The outcome of the multidisciplinary medical consilium confirmed this conclusion.
   

  24.5.2024

  Vývoj zdravotného stavu pána premiéra je stabilizovaný s miernym zlepšením. Veríme, že tento vývoj bude pokračovať.
   
  The development of the Prime Minister's health condition is stable with a slight improvement. We believe that this progress will continue.
   

  25.5.2024

  Po dnešnom konziliu, tím ošetrujúcich lekárov potvrdil subjektívne zlepšenie zdravotného stavu pána premiéra.
   
  After today's medical board meeting, the team of attending physicians confirmed a subjective improvement in the Prime Minister's health condition.
   

  26.5.2024

  Dnešny vývoj zdravotného stavu pána premiéra zodpovedá prognózam nastaveným lekárskym konzíliom. Zajtra budú pokračovať kontrolné vyšetrenia.
   
  Today's development of the Prime Minister's health condition corresponds to the prognosis set by the medical consilium. Tomorrow, follow-up examinations will continue.
   

  27.5.2024

  Dnešné konzílium na základe výsledkov vyšetrení potvrdilo postupné zlepšovanie zdravotného stavu pána premiéra.

  Based on the examination results, today's medical board meeting confirmed the gradual improvement of the Prime Minister's health condition.

  28.5.2024

  Zdravotný stav pána premiéra sa naďalej pomaly zlepšuje. Veríme, že pozitívny vývoj bude pokračovať každým dňom.

  The Prime Minister's health condition is slowly improving. We believe that this positive development will continue each day.

  29.5.2024

  Liečba pána premiéra aj naďalej prebieha podľa očakávaní, pacientov stav je uspokojivý.

  The treatment of the Prime Minister continues as expected, and the patient's health condition is satisfactory.

  30.5.2024

  Na základe rozhodnutia konzília lekárov dnes pán premiér absolvoval ďalšie kontrolné vyšetrenia, ktoré potvrdili pozitívny vývoj jeho zdravotného stavu. Rovnako bol v týchto dňoch zahájený proces rehabilitácie.

  Based on the decision of the medical board, the Prime Minister underwent further follow-up examinations today, which confirmed the positive development of his health condition. The rehabilitation process has also been initiated in recent days.