Nemocnica je úspešná v ďalších projektoch financovaných z plánu obnovy

  FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica bolo v roku 2023 schválených viacero žiadostí o poskytnutie príspevkov z Plánu obnovy a odolnosti v hodnote viac ako 6 miliónov EUR. Nemocnica ich investuje do vzdelávania, výskumu, digitalizácie, rekonštrukcie aj zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia.
  Nemocnica je úspešná v ďalších projektoch financovaných z plánu obnovy

  V súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti  medzi verejnosťou v banskobystrickom regióne  aktuálne najviac rezonuje pripravovaný projekt výstavby novej nemocnice v areáli FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Nemocnica však reagovala aj na ďalšie výzvy a predložila niekoľko ďalších projektov, v ktorých bola úspešná, a to:

  1. Rekonštrukcia budovy II. Psychiatrickej kliniky SZU
  2. Stavba novej budovy Materskej škôlky pre deti zamestnancov
  3. Plánovanie rádioterapie za podpory umelej inteligencie
  4. Obnovu materiálno-technického vybavenia na II. Psychiatrickej klinike SZU
  5. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti duševného zdravia

  Som veľmi rada, že vďaka dobre pripraveným žiadostiam sme splnili podmienky výziev a tak máme možnosť sa uchádzať a čerpať z Plánu obnovy a odolnosti významné dodatočné zdroje na viacero rozvojových projektov do oblastí ako digitalizácia, inovácie a obnova infraštruktúry. Sú to oblasti, ktoré sú základným predpokladom pre zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,  prispôsobovaniu sa najnovším trendom modernej medicíny a podpory personálnych zdrojov,

  približuje riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

  Najväčším z týchto projektov je rekonštrukcia budovy II. Psychiatrickej kliniky SZU, ktorá sa nachádza v starom nemocničnom areáli na inom konci mesta. Budova bola postavená v roku 1901 a dnes si vyžaduje už komplexnú opravu.  Cieľom projektu, v sume 5 mil. EUR  bez DPH je vytvoriť prostredie, ktoré zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre pacienta a personál. Investíciou do zmodernizovania budovy a technického vybavenia sa zefektívnia klinické procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacienta a personál.  Pre pacientov s duševnými ochoreniami je prostredie v ktorom sa liečia obzvlášť dôležité, pretože môže prispieť k úspechu liečebného procesu.

  Investícia v hodnote 970 tis bez DPH poputuje do stavby vlastnej materskej školy pre 120 detí, ktorá pomôže mladým rodinám z radov zamestnancov so starostlivosťou o ich deti. Škôlka je jedným z benefitov, ktoré poskytuje nemocnica s cieľom stabilizovať chýbajúci zdravotnícky personál.

  Nemocnica približne 85 tis. EUR bez DPH získaných z Plánu obnovy investuje aj na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie na Onkologickej klinike SZU.

  Na obnovu materiálno-technického vybavenia na II. Psychiatrickej klinike SZU v podobe nového EEG a anestéziologického prístroja obhájila nemocnica projekt v hodnote 25 tis EUR bez DPH.

  Na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti duševného zdravia môžu jednotlivci čerpať prostriedky do výšky 6 tis EUR bez DPH.